Счетоводство

 

Счетоводство

Професионално направление: Икономика

Образователно-квалификационна степен: бакалавър

Професионална квалификация: икономист

Срок на обучение: 8 семестъра (4 години)

Форма на обучение: редовна и задочна

Университетска специалност в професионално направление Икономика, която предвижда обучение на студенти в областта на приложната икономика. Специалност Счетоводство дава общоикономически познания, както и професионални знания и умения, свързани с цялостното отразяване, анализ и контрол на стопанския процес. Организацията на обучението в тази специалност осигурява задълбочена теоретична и практико-приложна подготовка в областта на текущото отразяване, обобщаването и анализа на счетоводната информация.

Успешно дипломираните бакалаври могат да работят като оперативни счетоводители и приложни икономисти във всяка стопанска област, в бюджетните организации, в областта на външния данъчен контрол, във финансово-кредитните институции.

Желаещите имат възможност да продължат обучението си в магистърските програми на Факултета.

Задължителни дисциплини:

Макроикономика

Геоикономика

Основи на правото

Приложна математика

Английски език

Микроикономика

Информационни системи и технологии

Основи на управлението

Финансова математика

Публични финанси

Икономика на труда

Статистика

Икономика на предприятието

Икономически теории

Корпоративни финанси

Финансово счетоводство

Търговско право

Основи на счетоводството 

Маркетинг

Счетоводство и анализ на застрахователните и осигурителните дружества

Социално и здравно осигуряване

Финансови пазари

Застраховане

Финансово право

Счетоводство и анализ на банките

Банково дело и финансиране

Управленско счетоводство

Информационни системи в счетоводството

Счетоводна политика и финансови отчети

Финансов контрол

Счетоводство и анализ в публичния сектор

Информационни системи за бизнес анализ

Международни стандарти за финансово отчитане

Анализ на риска

Избираеми дисциплини:

Планиране и прогнозиране

Международна икономика

Технология на иновативното мислене и поведение

Електронна търговия

Външнотърговски сделки

Финансова престъпност и превенция

Местни финанси

Митнически контрол

Информационни системи за счетоводното отчитане на трудовите ресурси и ра-ботната заплата

Счетоводство на юридически лица с нестопанска цел

Макроикономически статистически изследвания 

Системи за единно планиране на ресурсите в предприятията (ERP)

Независим финансов одит

Международни финанси

Факултативни дисциплини:

Философия

Етика

Политология

Бизнес кореспонденция