Финанси

„ФИНАНСИ“

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ: Икономика

ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН: магистър

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ: икономист

ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ: редовна

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОБУЧЕНИЕТО: 4 семестъра

УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ: диплома за ОКС „професионален бакалавър“ в професионалното направление Икономика

ФОРМА НА ДИПЛОМИРАНЕ: държавен изпит

Целта на магистърската програма е да създаде необходимата база от знания и да формира специализирани умения в областта на финансите. Постигнатият резултат осигурява на обучаваните добри възможности за реализация като финансови специалисти в търговски банки, произ­водствени компании, инвестиционни дружества и фондове.

Основни академични курсове:

  • Капиталов пазар;
  • Банково посредничество;
  • Техники на финансиране;
  • Финансов анализ;
  • Управление на инвестициите.

Ръководител на програмата е проф. д-р Ваньо Консулов

Учебен план

Квалификационна характеристика