Маркетинг

Професионално направление: Икономика

Образователно-квалификационна степен: бакалавър

Професионална квалификация: икономист

Срок на обучение: 8 семестъра (4 години)

Форма на обучение: редовна и задочна

   „Маркетинг“ е университетска специалност, в която се усвоява широк профил от знания по икономика. Придобиват се конкретни познания за маркетинговия процес, маркетинговия мениджмънт, потребителското поведение, съвременните тенденции в развитието на международния маркетинг и инструментите на маркетинговия микс. В хода на обучението се усвояват умения и компетенции за проектиране и провеждане на маркетингови проучвания, успешно сегментиране, разработване на маркетингови стратегии за навлизане на пазара, стабилизиране и разширяване на пазарни позиции.

   Завършилите специалността могат успешно да се реализират на експертни и ръководни позиции в различни организации от частния и публичния сектор.

   Желаещите могат да продължат образованието си в магистърските програми на факултета.

Учебен план РО

Учебен план ЗО

Квалификационна характеристика