Корпоративно управление

„КОРПОРАТИВНО УПРАВЛЕНИЕ“

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ: Администрация и управление

ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН: магистър

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ: мениджър

ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ: редовна

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОБУЧЕНИЕТО: 4 семестъра

УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ: диплома за ОКС „профе­сионален бакалавър“ в професионалното направление Администрация и управление

ФОРМА НА ДИПЛОМИРАНЕ: държавен изпит

Целта на магистърската програма е да се изгради основа от теоретични и приложни управленски знания и да се формират у студентите професионални умения с широк спектър на приложение. Успешно завършилите програмата могат да заемат различни експертни и ръководни длъжности, да се реализират под формата на различни трудови статути – наети по трудово правоотношение при работодател, работодатели, самонаети, свободни професии, консултанти и др. Реализацията на целта се осигурява чрез качествената работа на професионален екип от висококвалифицирани специалисти.

Основни академични курсове:

  • Стратегически мениджмънт;
  • Управление на качеството;
  • Бизнес планиране и контрол;
  • Предприемачество;
  • Управление на проекти;
  • Управление на инвестициите;
  • Управленско счетоводство.

Ръководител на програмата е доц. д-р Ангел Димитров

Учебен план

Квалификационна характеристика