ДП Финанси и счетоводство

КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА

ДОКТОРСКА ПРОГРАМА „Финанси и счетоводство“

Образователна и научна степен:ДОКТОР Област на висше образование:3. Социални, стопански и правни науки
Форма на обучение:РЕДОВНА/САМОСТОЯТЕЛНАСрок на обучение: 3 години Професионално направление:3.8. ИкономикаПървично звено, в което се организира
Форма на обучение:ЗАДОЧНАСрок на обучение: 4 години обучението:Катедра „Финанси и счетоводство“
ЕЗИК: Български Действа от2014/2015 учебна година

1. Обща характеристика

Докторската програма (ДП) осигурява условия за придобиване и актуализиране на теоретични и приложни знания в областта на финансите и счетоводството, които са фактор за усвояване на познавателни и практически умения за финансови и счетоводни решения. Тя е ориентирана и към изграждането на лични и професионални компетенции, съобразени с националната квалификационна рамка на Република България.

ДП включва прецизирани модули от дисциплини, които дават възможност за обучение както на завършили специалност „Финанси“ и „Счетоводство“ в ОКС „бакалавър“ и „магистър“, така и от други специалности. На обучаващите се предлагат актуални учебни програми, иновативно обучение, целесъобразна научноизследователска и работна среда. Изследователският принос на преподавателите е насочен в областта на публичните и корпоративните финанси, банковото финансиране, системи за разплащане, финансовите институции и пазари, структура на финансовите пазари, формиране и поведение на цените на финансовите активи.

Докторската програма „Финанси и счетоводството“ има за цел да постигне високо академично ниво, както и да представлява средство за достъп до кариера в областта на висшето образование, научните изследвания и преподавателската дейност, а също и до практико-приложната сфера, предоставяйки на финансовите институции ръководители с необходимите финансови и счетоводни компетенции. Тя е проектирана с убеждението, че силната теоретична подготовка, съчетана с провеждането на емпирични изследвания, е най-добрият начин за постигането на посочените цели – провеждане на иновационни изследвания в областта на финансите и счетоводството и възможност за прилагане на натрупаните теоретични познания в практико-приложната дейност. Катедрата подготвя докторантите за кариера в областта на научните изследвания и преподаване в академични институции, като обучението е насочено в областта на корпоративните и публичните финанси, инвестиции и управление на портфейли, международни финанси, дейност на финансовите институции и др.

Организирането на интердисциплинарни семинари позволява разширяването на познанията в пресечната точка между финансова и бизнес етика и вътрешен одит, управление на риска и предприемачески финанси, финансова математика, финансов инженеринг и др., като по този начин ще се създадат реални предпоставки за засилване на иновационните изследвания в професионалното направление. Включването на докторантите в този комплекс от дейности, интегрирането на теоретичната подготовка с емпиричния опит ги ориентира в реалните измерения на тяхната бъдеща професия.

 2. Образователни и научни цели

            Основната цел пред обучаващото звено – катедра „Финанси и счетоводство“, е осигуряване на подготовка на докторантите, съобразена с изискванията на европейските и националните образователни стандарти. Насочеността на ДП е придобиване на по-тясна подготовка на кандидатстващите в програмата магистри, като целта е да се придобият задълбочени теоретични знания, да се развие способността за извършване за научноизследователска, преподавателска, експертна и консултантска дейност в областта на финансите и счетоводството.

            3. Организация и продължителност на обучението

В хода на обучението по ДП „Финанси и счетоводство“ докторантите имат възможността да се запознаят с различните аспекти на изследователската работа, както чрез участие в курсове и семинари, така и чрез процеса на формално взаимодействие с научните ръководители и академичната общност. Подготовката по докторска програма „Финанси и счетоводство“ се реализира по индивидуален учебен план, при съставянето на който се отчитат специфичните цели и проблемната ориентация на дисертацията. Обучението се организира в три части: образователна, научноизследователска и и педагогическа дейност. Образователната работа е свързана с аудиторна и извънаудиторна заетост на докторантите, полагане на докторантски минимуми (като завършващ етап). Научноизследователската работа обхваща процеса по създаване и разпространение на знание чрез участие в научни форуми, научноизследователски или образователни проекти, публикуване на постигнатите резултати в специализирани научни издания, подготовка и защита на дисертационен труд. Педагогическата подготовка включва провеждане на семинарни занятия по „Финанси“ и по „Счетоводство“ в специалностите от ОКС „бакалавър“ на Факултета по икономически и социални науки при Пловдивски университет „П. Хилендарски“.

В съответствие със Закона за развитието на академичния състав в Република България, подготовката по докторска програма „Финанси и счетоводство“ е с обща продължителност до 3 години за редовна/самостоятелна форма на обучение и до 4 години за задочна форма. Обучението завършва с публична защита на дисертационен труд пред петчленно научно жури, чийто състав се определя съобразно действащото законодателство и нормативна база.

4. Знания и умения

Подготовката на докторантите осигурява надграждане и доразвиване на знанията в областта на финансите и счетоводството, получени от придобиването на образователните и квалификационни степени „бакалавър“ и „магистър“. Докторантите се запознават с актуалните научни изследвания, подходящите изследователски методи, специализираните софтуерни продукти за обобщаване на информация, съвременните международни стандарти за оформяне на научни публикации и тяхното популяризиране в специализирани медии в контекста на общовалидната научна етика и др.

Докторската програма „Финанси и счетоводство“ ще осигури на успешно завършилите я докторанти следните основни компетенции:

1. да разпознават стойностните научни източници, да придобият способност за правилно прилагане на научната специализирана литература, да познават научните постижения в областта на финансите и счетоводството и да идентифицират научната проблематика в областта на финансите и счетоводството;

2. да синтезират и анализират информацията и да пресъздават даден проблем през призмата на съдържателен анализ;

3. да правят описания и интерпретации на различните финансови факти и данни;

4. да бъдат по-задълбочени в мисленето си и по-убедителни в изложението си по даден проблем;

5. да разбират смисъла на дадена проблематика – трудните и интердисциплинарни проблеми ще насочат докторантите към откриването на различни измерения на анализирания проблем;

6. да бъдат по-комуникативни и по-организирани в представянето на определен проблем;

7. да придобият умение за критичен анализ на даден научен проблем с цел идентифициране на нерешените аспекти;

8. да познават и прилагат научните инструменти в областта на финансите и счетоводството;

9. да познават и прилагат подходящи финансови и счетоводни методи при анализ на икономически явления и процеси;

10. да усъвършенстват уменията си чрез използване на специализирани софтуерни продукти;

11. да познават и спазват съвременните международни стандарти за оформяне на научните си публикации и тяхното популяризиране у нас и в чужбина;

12. да участват в научни форуми, кръгли маси, семинари и конференции;

13. да се реализират успешно като финансови анализатори, ръководители на фирми, университетски преподаватели и пълноценни членове на международни изследователски екипи.

 6. Компетенции

           Сред основните компетенции, които докторантите получават са:

 • да синтезира и анализира информацията,
 • да пресъздаде даден проблем през призмата на собствен анализ,
 • да съумее да изложи своите идеи,
 • да прави описания и интерпретации на различните финансови факти и данни,
 • да бъде по-задълбочен в мисленето си и по-убедителен в изложението си по даден проблем,
 • да бъде по-комуникативен, понеже ще натрупва знания в дадената област,
 • да бъде по-организиран в мисленето и представянето на проблема,
 • да определя позицията си и бързо да оформи мнение по даден въпрос.

5. Професионална реализация

Защитилите до кторска програма по „Финанси и счетоводство“ могат:

 • да развива успешна кариера в академичната общност;
 • да работят в институциите за държавно управление и регулиране;
 • да прилагат и развиват професионалните си възможности във високите нива на бизнеса и в организациите от нестопанския сектор и др.