Подновен прием на договори по проект “Студентски практики”

Уважаеми колеги,

От понеделник (15.11.2021 г.) се подновява приемът на договори на студенти за практическо обучение по проект BG05M2OP001-2.013-0001 „СТУДЕНТСКИ ПРАКТИКИ – ФАЗА 2“ с дата на започване на практиката 22.11.2021 г. и последващите дати.