Временно преустановяване на приема на договори по проект “Студентски практики”

Уважаеми колеги,

От 12.09.2022 г. временно се преустановява приемът на договори за практическо обучение на студенти по проект BG05M2OP001-2.013-0001 „СТУДЕНТСКИ ПРАКТИКИ – ФАЗА 2“, поради изчерпване на квотата със свободни места на Факултета по икономически и социални науки.