Защо ФИСН?

Факултетът по икономически и социални науки (ФИСН) е основан през 1994 г. За кратък период успя да се наложи като модерен академичен център за подготовка на икономисти, мениджъри и политолози.

Факултетът е водещ в направление „Икономика”, „Администрация и управление”, „Политически науки” и „Национална сигурност”.  ФИСН провежда обучение в образователно-квалификационна степен „бакалавър” по: „Международни икономически отношения”, „Икономика и бизнес”, „Маркетинг”, “Финанси”, “Счетоводство”, „Бизнес мениджмънт”, „Политология”, „Финанси”, “Счетоводство”, “Национална сигурност”; в образователно-квалификационна степен „магистър” по: „Финансов мениджмънт”, „Международна търговия”, „Счетоводство и анализ”, „Бизнес администрация”, „Управление на човешките ресурси”, „Бизнес комуникации и връзки с обществеността”, „Корпоративно управление”, „Бизнес икономика”; образователна и научна степен „доктор” по „Икономика” и „Администрация и управление”, “Политически науки” и “Национална сигурност”.

Във Факултета се разработват проекти по актуални и значими икономически, управленски и социални проблеми.

След дипломирането си значителна част от възпитаниците на Факултета намират сериозна професионална реализация.

По различни европейски програми е осигурен обмен на студенти с Белгия, Холандия, Германия, Франция, Гърция: с университетите Гент (Белгия), Лил и Страсбург (Франция), Зефтенберг (Германия), Солун и Серес (Гърция), Брюкселски свободен университет, със Софийски университет и Нов български университет.

Щатният преподавателски състав на Факултета е от 43 човека, от които 8 професори, 16 доценти, 4 гл. ас. доктори, 12 гл. ас. и 3 асистенти.

Факултетът ползва около 60 хонорувани преподаватели, както от академичните среди, така и от практиката.

Голяма част преподавателите са експерти и консултанти по проблемите на: счетоводния одит, социологическите и политологически изследвания и анализи, управлението на човешките ресурси, предприемачеството, маркетинга и др.