PR, реклама и медийна комуникация

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ: Администрация и управление

ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН: магистър

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ: мениджър

ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ: редовна

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОБУЧЕНИЕТО: 3 семестъра

УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ: диплома за завършена ОКС „бака­лавър

ФОРМА НА ДИПЛОМИРАНЕ: държавен изпит

Целта на магистърската програма е да даде необходимия обем знания по съвременни теории за комуникациите и бизнес кому­никациите; за механизмите, техниките и практиките за проектиране на комуникации, разработване на рекламни стратегии и бизнес послания; за организация и управление на PR структури в бизнес организацията. Студентите ще се запознаят с организацията на работата на журна­листите в печатните и електронните медии, както и с основните правила за правене на новини.

Основни академични курсове:

  • Основи на комуникациите;
  • Връзки с обществеността;
  • Връзки с медиите;
  • Технология и техники на бизнес комуникациите;
  • PR и новите медии.

Ръководител на програмата е проф. д-р Велин Станев

Учебен план

Квалификационна характеристика