Финанси и счетоводство

Катедра „Финанси и счетоводство“ предлага разнообразни курсове, обхващащи основните области във финансите и счетоводството на различно  образователно ниво, както за ОКС Бакалавър, така и за ОКС Магистър. Катедрата е професионално профилираща и подготвя финансови мениджъри, финансови анализатори, специалисти по публични и корпоративни финанси, инвестиционни анализатори, финансови брокери, професионални счетоводители, специалисти по счетоводен анализ, вътрешен и външен контрол, данъчни експерти и др. Професионалният профил се формира от знания и умения с цел подготовката, вземането и изпълнението на различни по характер и сложност решения в сферата на финансите и счетоводството.

Силните страни на Катедра „Финанси и счетоводство“ са свързани с научните изследвания и практиките на преподаване на специалните учебни дисциплини. Зна­нията и компетенциите, които студентите от ОКС Бакалавър, специалност „Финанси“ и ОКС „Магистър“, специалности „Финанси“ и „Финансов мениджмънт“ придобиват са основната предпоставка за заемане на експертни и ръководни длъжности и да се реализират под формата на различни трудови статуси – наети по трудово-право­отношение при работодател, самонаети и/или свободни професии в консултантския бизнес.

Завършилите ОКС Бакалавър, специалност „Счетоводство“ и ОКС Магистър, специалност „Счетоводство и анализ“ имат широки професионални перспективи в областта на комплексните счетоводни услуги в стопанския и в нестопанския сектор. Успешно дипломиралите се бакалаври и магистри могат да работят по трудови право­отношения, както и да се самонаемат като професионални счетоводители и консул­танти в областта на счетоводството, данъците, анализа и одита.

В ОКС Бакалавър в специалността „Финанси“ се  изучават общоикономически и специализирани финансови дисцип­лини в 8 семестъра. В тях се предлагат широка гама от учебни курсове, което позволява на студентите да персонализират своите учебни програми, като направят избор по тематични специализации. Основните дисциплини, които се преподават в хода на обучението са: Обща финансова теория, Корпоративни финанси, Публични финанси, Финансови пазари, Дериватни пазари и инструменти,  Финансово счетоводство, Анализ на риска, Банково финансиране, Счетоводен и финансов одит, Съвременни методи на инвестиционен анализ, Счетоводство на публичния сектор, Застраховане, Иконометрия и др.

Основните дисциплини по специалността „Счетоводство“ дават задълбочени познания на студентите за историята и теорията на счетоводството, за счетоводните принципи и методи, за спецификите на счетоводното отразяване в различните стопански и нестопански дейности, за националната и международната счетоводна норма, за широките възможности на счетоводния анализ, за технологията на вътрешния и външния одит.

Преподавателският състав е ангажиран, както в областта на научните изслед­ва­ния, така и в поддържане на близки контакти и сътрудничество със сферата на практи­ката. Богатият теоретичен и практически опит на преподавателите позволява да се реализира основната идея на тяхната дейност – да се осигури високо ниво на образование, което изискват предприятията от реалния сектор и финансовите институ­ции. Гарантирането на това високо ниво на образование предполага студентите да участват активно в учебния процес. Преподавателите представят най-новите си изсле­до­­вателски резултати в лекции, семинари и упражнения, съчетаващи по оптимален начин теорията и практиката. Провеждат се редовно конференции, кръгли маси и студентски научни конференции, на които преподавателите споделят своя опит. Основните научни области на изследователска работа са приложни финанси, финансов мениджмънт, корпоративни финанси, публични финанси, банково финанси­ране, финан­сови пазари, криптовалути, иконометрия, финансова математика, управление на риска, счетоводни казуси в стопанския и нестопанския сектор, свързани с отразяване на некон­вен­ци­онални процеси и събития.