Киберсигурност

                                                                      КИБЕРСИГУРНОСТ
ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ: Национална сигурност
ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН: магистър
ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ: магистър по киберсигурност
ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ: редовна
ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОБУЧЕНИЕТО: 3 семестъра
УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ: диплома за завършена ОКС
„бакалавър“
ФОРМА НА ДИПЛОМИРАНЕ: държавен изпит/защита на дипломна работа

Магистърската програма „Киберсигурност“ осигурява на студентите знания и умения за справяне с най-новите заплахи и предизвикателства пред сигурността, каквито са заплахите в киберпространството. Програмата отговаря на европейските стандарти за обучение, като осигурява изучаване на теми в области като мениджмънт на киберсигурността, проектиране, изграждане и защита на информационни системи в частния и публичния сектор, приложение на информационните и комуникационните технологии в системите за сигурност.
В магистърската програма „Киберсигурност“ се подготвят специалисти в основни области от мениджмънта на киберсигурността: управление на риска, изграждане на способности за киберсигурност, управление на човешкия фактор в киберсигурността, противодействието срещу киберпрестъпления, интернет сигурност, мрежова и комуникационна сигурност и сигурност на системите на критичната информационна инфраструктура.
Програмата е насочена към бизнес организацията (фирма, корпорация) и държавните органи и институции, към защита на отделния индивид, на националната и международна сигурност, както и развитието на международно сътрудничество по проблемите на киберсигурността.

Основни академични курсове:

  • Основи на киберсигурността;
  • Активна киберсигурност;
  •  Управление на защитата на личните данни (GDPR);
  • Екосистеми за сигурност (CERT);
  • Социални мрежи и противодействие на онлайн дезинформацията и хибридните заплахи;
  • Мрежова сигурност;
  • Етично хакерство;
  • Въведение в криптографията (Криптографска сигурност);
  • Управление на риска в сферата на сигурността и застраховане на киберактивите;
  • Одит на информационната сигурност – ISO 27001.

Ръководител на програмата е доц. д-р Алексей Петров

Учебен план

Квалификационна характеристика