Политология

Професионално направление: Политически науки

Образователно-квалификационна степен: бакалавър

Професионална квалификация: политолог

Срок на обучение: 8 семестъра (4 години)

Форма на обучение: редовна

      „По­ли­то­ло­гия“ е уни­вер­си­тет­ска спе­циал­ност в про­фе­си­онал­ното на­пра­в­ле­ние „По­ли­ти­че­ски нау­ки“. Сту­ден­ти­те по­лу­ча­ват ба­зо­ви зна­ния по со­ци­оло­гия, по­ли­то­ло­гия, ико­но­ми­ка и упра­вле­ние и усво­яват про­фе­си­онал­ни уме­ния за из­след­ва­не, ана­лиз, оцен­ка и ме­ни­джи­ра­не на по­ли­ти­че­ски про­це­си, дей­но­сти и от­но­ше­ния.

      Об­уче­ние­то се про­веж­да по ба­ка­лавър­ски уче­бен план с ак­цент вър­ху ико­но­ми­че­ски­те про­бле­ми във функ­ци­о­ни­ра­не­то на об­ще­ство­то и про­бле­ми­те в со­циал­но­то упра­вле­ние, ко­ето пра­ви ква­ли­фи­ка­ция­та на сту­ден­ти­те уни­кал­на и кон­ку­рен­тос­по­соб­на.

      При­до­би­ти­те зна­ния и уме­ния за по­ли­ти­че­ски мар­ке­тинг, мо­де­ли­ра­не и прог­но­зи­ра­не на взаи­мо­дей­стви­я­та меж­ду по­ли­ти­че­ски­те, ико­но­ми­че­ски­те и со­циал­ни­те струк­ту­ри са пред­по­став­ка за ус­пеш­на про­фе­си­онал­на ре­а­ли­за­ция.

      Ди­пло­ми­ра­ни­те ба­ка­ла­ври по по­ли­то­ло­гия мо­гат да продъл­жат об­ра­зо­ва­ние­то си в магистърските програми на факултета.

Учебен план

Квалификационна характеристика