Счетоводство

„СЧЕТОВОДСТВО“

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ: Икономика

ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН: магистър

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ: икономист

ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ: редовна

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОБУЧЕНИЕТО: 4 семестъра

УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ: диплома за ОКС „професионален бакалавър“ в професионалното направление Икономика

ФОРМА НА ДИПЛОМИРАНЕ: държавен изпит

Дипломираните студенти в магистърската програма „Счетоводство“ на базата на получените по време на обучението си задълбочени теоретични познания в областта на счетоводството, одита, между­народните и националните счетоводни стандарти и др. имат възможност да се реализират, заемайки престижни длъжности като счетоводители, главни счетоводители, финансови мениджъри, собственици и ръководители на счетоводни къщи, методолози в областта на счето­водството и финансово-стопанския анализ и други подобни.

Основни академични курсове:

  • Корпоративно счетоводство;
  • Счетоводство на бюджетните отчетни структури;
  • Финансов контрол и одит;
  • Управленско счетоводство;
  • Данъци и данъчен контрол.

Ръководител на програмата е доц. д-р Йорданка Любецка

Учебен план

Квалификационна характеристика