Международна търговия

„МЕЖДУНАРОДНА ТЪРГОВИЯ“

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ: Икономика

ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН: магистър

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ: икономист

ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ: редовна

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОБУЧЕНИЕТО:

2 семестъра – за ОКС „бакалавър“ от професионалните направления Икономика и Администрация и управление

4 семестъра – за ОКС „бакалавър“ по други направления

УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

  • диплома за завършена ОКС „бакалавър“
  • държавен изпит по чужд език (английски, френски или немски език) или успешно издържан чуждоезиков тест (по английски, френски или нем­ски език)

ФОРМА НА ДИПЛОМИРАНЕ: държавен изпит

Целта на магистърската програма е да формира специализирани теоретико-приложни знания и умения за управление на класически и нетрадиционни външноикономически операции. Успешното завършване на програмата осигурява на обучаваните реални възможности за професионална реализация.

Основни академични курсове:

  • Международно застраховане и международен транспорт на товари;
  • Международни финансови пазари;
  • Политики на ЕС;
  • Външнотърговска дейност.

Ръководител на програмата е проф. д-р Иванка Костова