Международен бизнес

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ: Икономика

ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН: магистър

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ: икономист

ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ: редовна

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОБУЧЕНИЕТО:

2 семестъра – за ОКС „бакалавър“ от професионалните направления Икономика и Администрация и управление

4 семестъра – за ОКС „бакалавър“ по други направления

УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

 • диплома за завършена ОКС „бакалавър“
 • диплома за завършено образование в профилирана езикова гимназия, диплома за ОКС „бакалавър“ по професионално направление Филология за съответния език, международно признат сертификат за владеене на чужд език според Общата европейска езикова рамка или приемен изпит по английски език.

ФОРМА НА ДИПЛОМИРАНЕ: държавен изпит

Магистърската програма по международен бизнес е ориентирана към предоставяне на управленски знания и специфични аналитични умения за работа в международни условия на бизнес средата. Програмата е структурирана по такъв начин, че да отговоря на съвременните нужди на бизнеса да наема ново поколение мениджъри и професионалисти, които познават международните тенденции, спецификите на международните сделки и изобщо – естеството на институционално-корпоративни отношения в международна среда. В образователните панели от академични курсове в първия и втория семестър на програмата се залага на висок академичен стандарт с утвърдени специалисти по проблематиката на международния бизнес.

Основни академични курсове:

 • Международно предприемачество;
 • Международни финансови организации и политики;
 • Международни финансови пазари;
 • Глобална икономика;
 • Конюнктура и прогнозиране на международните пазари;
 • Обща търговска политика на ЕС;
 • Финансиране на бизнеса;
 • Международен транспорт, спедиторска дейност и застраховане;
 • Международни бизнес преговори;
 • Международни пазари и цени.

Ръководител на програмата е доц. д-р Атанас Владиков.

Учебен план неспециалисти

Учебен план специалисти

Квалификационна характеристика