ДП Маркетинг

КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА

Образователна и научна степен:ДОКТОРОбласт на висше образование:3. Социални, стопански и правни науки
Форма на обучение:РЕДОВНА/САМОСТОЯТЕЛНАСрок на обучение: 3 годиниПрофесионално направление:3.8. ИкономикаПървично звено, в което се организира
Форма на обучение:ЗАДОЧНАСрок на обучение: 4 годиниобучението:Катедра „Маркетинг и МИО“
ЕЗИК: БългарскиДейства от: 2015/2016 учебна година

1. Обща характеристика

Докторската програма (ДП) осигурява условия за придобиване и актуализиране на теоретични и фактологически знания в областта на маркетинга, които са предпоставка за усвояване на познавателни и практически умения за маркетингови решения. Тя е ориентирана и към изграждането на лични и професионални компетентности, съобразени с националната квалификационна рамка на Република България. ДП включва прецизирани модули от дисциплини, които предоставят възможност за обучение както на завършили специалност „Маркетинг“ в ОКС „бакалавър“ и „магистър“, така и от други специалности. На обучаващите се предлагат актуални на бизнес практиката учебни програми, съвременно обучение, подходяща научноизследователска и работна среда.

Програмата поставя акцент върху взаимодействието между развитие на теорията и емпиричен анализ. Обучението е ориентирано към идентифициране и дефиниране на актуални и значими маркетингови проблеми и подбор на подходящи методологични инструменти за тяхното задълбочено изучаване чрез провеждане на оригинални изследвания.

2. Образователни и научни цели

Основната цел пред обучаващото звено – катедра „Маркетинг и МИО“, е осигуряване на подготовка на докторантите, съобразена с изискванията на европейските и националните образователни стандарти. Акцентът, който се поставя е върху задоволяване на потребностите на желаещите да придобият ОНС „доктор“, свързани със придобиване на задълбочени теоретични знания и способности за извършване за научноизследователска, преподавателска, експертна и консултантска дейност в областта на маркетинга.

3. Организация и продължителност на обучението

В хода на обучението по докторска програма „Маркетинг“ докторантите имат възможността да се запознаят с различните аспекти на изследователската работа, както чрез участие в курсове и семинари, така и чрез процеса на формално взаимодействие с научните ръководители и академичната общност. Подготовката по докторска програма „Маркетинг“ се реализира по индивидуален учебен план, при съставянето на който се отчитат специфичните цели и проблемната ориентация на дисертацията. Обучението се организира в три части: образователна, научноизследователска и педагогическа дейност. Образователната работа е свързана с аудиторна и извънаудиторна заетост на докторантите, полагане на докторантски минимуми (като завършващ етап). Научноизследователската работа обхваща процеса по създаване и разпространение на знание чрез участие в научни форуми, научноизследователски или образователни проекти, публикуване на постигнатите резултати в специализирани научни издания, подготовка и защита на дисертационен труд. Педагогическата подготовка включва провеждане на семинарни занятия по „Маркетинг“ в специалностите от ОКС „бакалавър“ на Факултета по икономически и социални науки при Пловдивски университет „П. Хилендарски“.

В съответствие със Закона за развитието на академичния състав в Република България, подготовката по докторска програма „Маркетинг“ е с обща продължителност до 3 години за редовна/самостоятелна форма на обучение и до 4 години за задочна форма. Обучението завършва с публична защита на дисертационен труд пред петчленно научно жури, чийто състав се определя съобразно действащото законодателство и нормативна база.

4. Знания

Подготовката на докторантите от докторска програма „Маркетинг“ осигурява надграждане и доразвиване на знанията в областта на маркетинга, получени от придобиването на образователните и квалификационни степени „бакалавър“ и „магистър“. Докторантите се запознават със стойностните научни източници; подходящите изследователски методи; специализираните софтуерни продукти за обобщаване на маркетингова информация; съвременните международни стандарти за оформяне на научни публикации и тяхното популяризиране у нас и чужбина; утвърдените в европейската и международната научна общност принципи научна етика и др.

5. Умения

Завършилите обучение в докторска програма по „Маркетинг“ притежават умения за: разпознаване на съществени научни проблеми в областта на маркетинга; задълбочено терминологично осмисляне на постановките в теоретичните източници; откриване и извличане, подреждане, синтезиране и оценяване на необходимата информация; използване на специализирани и систематизирани знания за извършване на критичен анализ и за синтезиране на нови идеи в областта на маркетинга; предлагане на нови и/или подобрени модели и подходи за намиране на решения чрез комбиниране на оригинални стратегии и технологии; разработване на научни публикации и представяне на резултатите от научноизследователската дейност.

6. Компетентности

Сред основните компетентности, които докторантите в докторска програма по „Маркетинг“ получават са:

  • Самостоятелност и отговорност: интерпретиране на нови знания чрез провеждане на собствени изследвания или друга научна дейност; демонстриране на умения за разширяване на обхвата и осигуряване на личен принос в научната област; притежаване на способност за самооценка на положения изследователски труд.
  • Компетентности за учене: демонстриране на капацитет за систематично придобиване и усвояване на знания от съвременни научни постижения в сферата на маркетинга или от областта на професионалната практика.
  • Комуникативни и социални компетентности: формиране на качества и преносими умения, изискващи проявяване на висока лична отговорност и самостоятелна инициативност; пълноценно разбиране и прилагане на етичните норми в отношенията между преподаватели, служители и студенти.
  • Професионални компетентности: адекватно използване на техниките за научни изследвания и сложни академични проучвания в областта на маркетинга; извършване на информирани преценки по сложни въпроси, както и аргументирано представяне на идеи и заключения пред специалисти и неспециалисти; развиване на способности за извършване на продължаващи изследвания в областта на маркетинга на по-сложни равнища, допринасяйки за развитието на нови техники, идеи или подходи.

5. Професионална реализация

Успешно завършилите докторска програма по „Маркетинг“ могат успешно да се реализират в:

  • Институциите на държавно управление и регулиране;
  • Средните и висшите управленски равнища на производствени и търговски фирми;
  • Организациите от нестопанския сектор;
  • Консултантския бизнес, свързан с аналитично-оценъчна и проектантска дейност, с оперативно и стратегическо маркетинг планиране, с разработването на експертизи и др.