Счетоводство

Професионално направление: Икономика

Образователно-квалификационна степен: бакалавър

Професионална квалификация: икономист

Срок на обучение: 8 семестъра (4 години)

Форма на обучение: редовна и задочна

Университетска специалност в професионално направление Икономика, която предвижда обучение на студенти в областта на приложната икономика. Специалност Счетоводство дава общоикономически познания, както и професионални знания и умения, свързани с цялостното отразяване, анализ и контрол на стопанския процес. Организацията на обучението в тази специалност осигурява задълбочена теоретична и практико-приложна подготовка в областта на текущото отразяване, обобщаването и анализа на счетоводната информация.

  Успешно дипломираните бакалаври могат да работят като оперативни счетоводители и приложни икономисти във всяка стопанска област, в бюджетните организации, в областта на външния данъчен контрол, във финансово-кредитните институции.

  Желаещите имат възможност да продължат обучението си в магистърските програми на Факултета.

Учебен план РО

Учебен план ЗО

Квалификационна характеристика