Счетоводство и анализ

„СЧЕТОВОДСТВО И АНАЛИЗ“

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ: Икономика

ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН: магистър

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ: икономист

ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ: редовна

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОБУЧЕНИЕТО:

2 семестъра – за ОКС „бакалавър“ от професионалните направления Икономика и Администрация и управление

4 семестъра – за ОКС „бакалавър“ по други направления

УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ: диплома за завършена ОКС „бакалавър

ФОРМА НА ДИПЛОМИРАНЕ: държавен изпит

Целта на магистърската програма е да подготви високо­квали­фицирани специалисти за счетоводната практика с професионални умения да създават, обобщават и анализират адекватно счетоводната информация. Програмата е насочена към подготовка на обучаваните да решават относително сложни счетоводни казуси, да осмислят воде­щите счетоводни практики на страните с развита пазарна демокрация, както и да вникват в спецификите на непрекъснато обогатяващите се между­народни счетоводни стандарти.

Обучението предвижда изграждането на задълбочени познания в областта на счетоводното изследване на капитала и на тази база – умения да се анализират счетоводната и данъчната политика на държавата.

Основни академични курсове:

  • Корпоративно счетоводство;
  • Счетоводство на бюджетните отчетни структури;
  • Банково счетоводство;
  • Международни счетоводни стандарти.

Ръководител на програмата е доц. д-р Йорданка Любецка

Учебен план неспециалисти

Учебен план специалисти

Квалификационна характеристика