Публикации

Публикации на академичния състав на ФИСН: САНИ

Монографии

Учебници

Студии

РЕГЛАМЕНТ

за научноизследователската дейност на Факултета по икономически и социални науки

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. /1/ Настоящият регламент е разработен в съответствие със Закона за висше образование /ЗВО/, със Закона за насърчаване на научните изследвания /ЗННИ/, с Правилника за устройството и дейността на Пловдивски университет “Паисий Хилендарски“ и урежда основните положения, свързани с организацията и осъществяването на научноизследователската дейност във Факултета по икономически и социални науки.

/2/ Настоящият регламент е съобразен с нормативните документи на МС и МОН, с Националната стратегия за научни изследвания, както и с приетата Стратегия за развитие на Университета и неговите основни звена и Стратегия за развитие на научните изследвания.

Чл.2. /1/ Провеждането на научни изследвания е един от основните приоритети в предмета на дейност на Факултета, неотменима част е от дейността на академичната общност, и е насочено към създаване на нови научни знания и научно-приложни продукти, както и за обосноваване и развитие на обучението и на кадровия потенциал на Факултета.

/2/Научноизследователската дейност включва фундаментални и научно-приложни изследвания, експертна, консултативна и други дейности, както и разпространението на научните резултати.

/3/ Научноизследователската дейност се основава на задълбочена и системна научна работа, насочена към експериментални и теоретични изследвания, резултатите от които се отразяват в монографии, учебници, учебни помагала, студии и статии в научни списания и сборници, доклади, представени на научни конференции у нас и в чужбина. Научноизследователската дейност се разглежда като показател за наличие на научен  потенциал и изследователска среда, повишаваща качеството на подготовка на обучаващите се и средство за включване на ФИСН в националната и международна интелектуално-образователна общност за решаване на важни проблеми на общественото развитие.

Чл. 3. Факултетът организира и извършва научноизследователска дейност по следните направления:

Катедра „Икономически науки“:

 • Макроикономика и приложен макроикономически анализ;
 • Микроикономика;
 • Международна икономика;
 • Икономически теории;
 • Икономика на труда;
 • Трудови пазари и заетост;
 • Икономическа, социална и регионална политика;
 • Социално осигуряване.

Катедра „Маркетинг и МИО“:

 • Маркетингов мениджмънт;
 • Бранд мениджмънт;
 • Дистрибуционна политика;
 • Цени и ценова политика;
 • Маркетингови и PR комуникации;
 • Потребителско поведение и управление на взаимоотношенията с клиенти.
 • Международни финанси;
 • Международна конкурентоспособност;

Катедра „Финанси и счетоводство“:

 • Публични и корпоративни финанси;
 • Банково финанси­ране;
 • Финан­сови пазари;
 • Иконометрия;
 • Съвременни методи на инвестиционен анализ;
 • Анализ на големи данни (Big data);
 • Анализ на риска;
 • Счетоводство на публичния сектор;
 • Счетоводен анализ;
 • Счетоводен и финансов одит.

Катедра „Управление и количествени методи в икономиката“:

 • Предприемачество;
 • Иновации;
 • Конкурентоспособност;
 • Управление на човешките ресурси;
 • Приложна математика.
 • Статистика и вероятности;
 • Демография и демографски политики;
 • Интелигентни методи за обработка и анализ на данни;
 • Електронна търговия;
 • Агентна технология.

Катедра „Политически науки и национална сигурност“:

 • Теория на политиката, демокрацията и международните отношения;
 • Методология на политическите изследвания;
 • Емпирични политически изследвания;
 • Социология на политиката;
 • Политическата култура.
 • Регионални външни политики и дипломатически отношения;
 • Политическо лидерство;
 • Държавното управление, гражданското общество и неправителствения сектор;
 • Киберсигурност.

Чл. 4. Научноизследователската дейност се основават на принципите на етичност, прозрачност, публичност, достъпност и приложимост.

Чл. 5. /1/ Факултетът насърчава научните изследвания, които са с доказана обществена значимост и международно признание. С предимство се ползват научните изследвания и проектите, които са в приоритетните области.

/2/Насърчаването на научноизследователската дейност обхваща:

1.Създаването на условия за оптимално използване на научния потенциал на академичната общност и неговото укрепване, в съответствие с приоритетите на развитието Факултета.

2.Финансовото стимулиране на научните изследвания.

3. Създаването на условия за реализация на научни продукти и подпомагане на разпространението им.

 

II. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА АКАДЕМИЧНИЯ СЪСТАВ

Чл. 6. /1/ Членовете на академичния състав са длъжни едновременно с преподавателската си дейност да извършват и научни изследвания, съгласно чл. 63 от ЗВО и ежегодно да отчитат резултатите от тях, съгласно чл. 65 от ЗВО.

/2/Членовете на академичния състав са длъжни постоянно да използват резултатите от собствените и чужди научни изследвания за актуализиране на учебното съдържание и методите на неговото преподаване и усвояване, както и да създават условия за стимулиране и подпомагане на научноизследователската дейност на обучаваните.

Чл.7. Членовете на академичния състав имат право:

1.Да участват в определяне, изпълнение и оценка на научната политика на Факултета и да предлагат проблеми, теми и задачи за научноизследователска дейност.

2. Да ползват по установения ред базата и услугите, предоставени от Факултета, за осъществяване на собствените си изследвания и при ръководството на научноизследователската на студентите и докторантите.

 • Да бъдат подпомагани по установения ред при участието си в конференции, семинари и други регионални, национални и международни научни прояви.
 • Да членуват в национални и международни организации, съюзи и дружества, свързани с техните професионални и научни интереси.

III. ОРГАНИЗАЦИЯ НА НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКАТА ДЕЙНОСТ

Чл. 8. /1/ Научноизследователската дейност се организира във Факултета по икономически и социални науки и на територията на допълнителните структурни звена, създадени по установения ред, както и на територията на външни организации, обекти, структури и институции, с които се сключва договор.

/2/Научноизследователската дейност се планира, обсъжда, приема и оценява от съветите на катедрите, основните и допълнителните звена.

/3/ Научноизследователската дейност се осъществява от отделни членове на академичния състав и/или от специализирани /катедрени/ и интердисциплинарни научни колективи, с участието на студенти и докторанти, под ръководството на преподаватели, притежаващи ОНС Доктор.

/4/ Факултетът планира и осъществява съвместни научни изследвания с други факултети, университети, институти и фирми от страната и чужбина по предварително сключени договори.

Чл. 9. Основни форми за осъществяване на научноизследователска дейност са:

1.Разработка на проекти чрез участие в конкурси, финансирани от Факултета и външни източници;

2.Самостоятелни и/или колективни изследвания, чиито резултати се отчитат на ежегодните научни сесии.

 • Участие  в   различни   по   продължителност специализации и обмен по научни програми.
 • Организиране и участие в научни форуми.

5. Лекторски, консултантски и експертни изяви по покана на висши училища и научноизследователски  центрове от страната и чужбина.

6.Публикуване на научни резултати в специализирани издания.

7. Издателска дейност.

            Чл. 10. /1/Орган за управление на научноизследователската и дейност е заместник-декан (научен секретар) по НИД.

Консултативни и подпомагащи органи са научни секретари по катедри.

/3/ Факултетът поддържа електронна база данни за: научноизследователската дейност на учените.

Чл.11. /1/ Заместник-деканът по НИД  и Заместник- деканът по Управление на проекти и международно сътрудничество координират научноизследователската и проектна дейност между основните звена.

1. Подпомагат подготовката и осъществяването на общи за Факултета научни програми, реализирането на вътрешни интердисциплинарни проекти,  както  и участието  на Факултета във външно финансираните програми.

2. Координират дейността си с Международния отдел относно участието на Факултета в международни научни програми и разработката на съвместни проекти с чуждестранни партньори.

            3. Стимулират информирането на академичната общност за провежданите научни прояви и предлагат решения по текущи въпроси на научноизследователската дейност във Факултета.

Чл. 12./1/ В рамките на мандатните програми научноизследователската дейност ежегодно се планира и отчита по катедри и на общофакултетно равнище.

Чл.13. Факултетът популяризира резултатите от осъществената научноизследователска дейност чрез:

1.Периодично организиране на научни прояви.

2. Издаване на годишници и тематични научни сборници.

3. Публикуване на посочените и други издания на Факултетната Web-страница, както и на информацията за научните прояви и научното израстване на членовете на академичния състав и академичната общност.

4. Подпомагане публикуването на резултатите от научноизследователската дейност в национални и международни научни издания.

Чл. 14. /1/ Катедрите обезпечават единството на научноизследователската дейност с обучението, както и повишаването на тяхното качество и разширяването на участието на студентите и докторантите в нея.

/2/ Катедрите осигуряват обвързването на осъществяваната научноизследователска дейност с научното израстване на членовете на академичния състав.

/3/ Научното развитие на академичния състав оценява чрез атестиране по определени критерии и показатели, според процедурите, регламентирани в „Правилник за атестиране на академичния състав“.

IV. ПРЕХОДНИ РАЗПОРЕДБИ

Настоящият регламент е приет на заседание на ФС на ФИСН, протокол N116/04.09.2017  г.