ОКС Магистър

Факултетът по икономически и социални науки на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ обучава студенти в следните магистърски специалности:

„Бизнес администрация“

„Управление на човешките ресурси“

„Корпоративно управление“

PR, реклама и медийна комуникация“

„Финансов мениджмънт“

„Бизнес психология“

„Маркетинг и продажби“

„Счетоводство и анализ“

„Икономическо моделиране и бизнес анализ“

„Бизнес икономика“

„Счетоводство“

„Финанси“

„Мениджмънт на националната сигурност и кибертероризъм“

Киберсигурност

Графикът на обучението е съобразен с възможностите на работещите студенти да посещават редовно учебните занятия.

По време на обучението на студентите е осигурен свободен достъп до интернет и използване на факултетния сървър.

Магистърските програми по направление Икономика са акредитирани с решение на Националната агенция за оценяване и акредитация с Протокол № 13/2.05.2018 г. със срок на валидност 6 години и до следваща акредитация по график.

Магистърските програми по направление Администрация и управление са акредитирани с решение на Националната агенция за оценяване и акредитация с Протокол № 28/07.2020 г. със срок на валидност 5 години.

Магистърските програми по направление Национална сигурност са акредитирани с решение на Националната агенция за оценяване и акредитация с Протокол № 20/30.09.2020 г. със срок на валидност 5 години.