Бизнес икономика

„БИЗНЕС ИКОНОМИКА“

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ: Икономика

ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН: магистър

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ: икономист

ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ: редовна

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОБУЧЕНИЕТО: 4 семестъра

УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ: диплома за ОКС „професионален бакалавър“ в професионалното направление Икономика

ФОРМА НА ДИПЛОМИРАНЕ: държавен изпит

Целта на магистърската програма е да изгради основа от тео­ретични и приложни икономически знания и да формира у студентите про­фесио­нални умения за работа в различни икономически системи – бизнес организации, банкови и застрахователни институции, осигу­рителни и данъчни институции. Успешно завършилите програмата могат да заемат различни експертни и ръководни длъжности, да се реализират в различни трудови ситуации – наети по трудово правоотношение при работодател, работодатели, самонаети, свободни професии, консултанти и др.

Основни академични курсове:

  • Икономика на труда;
  • Цени и ценова политика;
  • Управление на проекти;
  • Конкурентоспособност на фирмата;
  • Търговска политика на Европейския съюз;
  • Управление на инвестициите.

Ръководител на програмата е доц. д-р Ангел Димитров

Учебен план

Квалификационна характеристика