Икономически науки

Катедра „Икономически науки“  осигурява учебния процес по задължителните лекционни курсове (икономикс, микроикономика, макроикономика, международна икономика, икономически теории, икономика на труда, планиране и прогнозиране) и на повечето избираеми учебни дисциплини  (икономическа, социална, регионална политика; социално осигуряване, политики на ЕС). Катедра „Икономически науки“ има капацитет да осъществява обучение и в трите образователно-квалификационни степени на висшето образование, като едновременно осигурява теоретичната подготовка на докторантите от останалите катедри във Факултета. Тя е създател на  първите акредитирани във факултета магистърски и докторски програми.

В търсене на облик и специфичен научен профил  нашата катедра е концентрирала вниманието си върху публичните политики; трудовите пазари и заетост; проблемите на европейската интеграция; висшето образование  в контекста на европейските образователни стандарти. По тези теми в катедрата има монографии, научни форуми с национално значение, както и забележима експертна дейност.  В една или друга степен продължаваме в тази посока  чрез обща политика и екипно действие.

Членовете на катедра “Икономически науки” участват активно в разработването на научни проекти по вътрешни, национални и международни научни програми, като имат сериозна публикационна дейност.

Утвърдена практика на катедрата, на която особено държим, е включването на студенти и докторанти в научни изследвания и проекти. Така се  създават  възможности за научна изява на младите хора и се утвърждава дух на приемственост, сътрудничество и  академична традиция.