Преподавателска мобилност

Линк: ПРЕПОДАВАТЕЛСКИ МОБИЛНОСТИ по програма ЕРАЗЪМ+ във ФИСН за академичната 2022/2023 г.

Условия за участие

За обявените места могат да кандидатстват всички преподаватели от ФИСН (на щат в ПУ или хонорувани).

В рамките на една академична година преподавателска мобилност може да се осъществи само веднъжПриоритет се дава на преподаватели, осъществяващи мобилност за първи път, или в случаите, когато мобилността:

  • е съществена част от учебната програма на приемащата институция;
  • води до разработване на нови учебни материали;
  • ще бъде използвана за укрепване и развитие на връзките между институциите – партньори;
  • се реализира от млади и изявени преподаватели.

II.Процедура за кандидатстване

Кандидатите подават до Декана молба за Еразъм визита и Споразумение за мобилност с цел преподаване, одобрено от изпращащата и приемащата институция в срок до 19.02.2022 г.

III. Селекция и класиране

Селекционната процедура е задължителна само когато броят на кандидатите за съответния университет е по-голям от броя финансирани мобилности. В тези случаи разглеждането на кандидатурите и изборът се провежда от Деканския съвет в присъствие на факултетния Еразъм координатор. Ако член на Деканския съвет е кандидат за дадена мобилност, за която има по-голям брой кандидати от броя на местата, същият не участва в селекционната процедура.

Протоколътот заседанието на Деканския съвет, включващ имената на класираните преподаватели и резервите (ако има такива) се предава в Международен отдел в срок до 1 седмица след заседанието.

IV. Подготовка на мобилността

Подписаното Споразумение за мобилност с цел преподаване, заедно с молба за командировка /по образец/ до Ректора, се представя в ОМС за изготвянето на командировъчна заповед. След подписването на заповедта, в ОМС се изготвя Договор за мобилност с цел преподаване, който се подписва от преподавателя и Ректора. Полагаемата се финансова субсидия в евро (за индивидуална подкрепа и транспортни разходи) се превежда по банков път. Всеки одобрен за мобилност преподавател трябва да има еврова сметка, задължително в УниКредит Булбанк, и да представи копие с номера на банковата сметка в отдел НПД.

V. Продължителност и финансиране на преподавателската мобилност

Максимална продължителност – 5 работни дни; минимална продължителност – 2 работни дни. Дните за пътуване не се включват в продължителността на мобилността.

Изискването за минимален хорариум от 8 учебни часа е задължително, независимо от продължителността на престоя.

Продължителността на мобилността се удостоверява с:

1. Документ от приемащия университет, удостоверяващ продължителността на престоя и лекторския хорариум на преподавателя.

2. Оригинали на билети/бордни карти.

Размерът на финансовата подкрепа се изчислява, като се умножи броят на работните дни (без дните за пътуване) по дневната ставка за съответната приемаща държава. Транспортните разходи се заплащат отделно въз основа на онлайн калкулатор за изчисляване на разстоянието. По подразбиране за място на тръгване се счита мястото, където се намира изпращащата организация, а за място на провеждане – мястото, където се намира приемащата организация.

В случаите, когато участник за мобилност вече е на мястото на провеждане на дейността във връзка с друга дейност, различна от финансираната по ЕРАЗЪМ+, транспортни разходи не се отпускат.

При реализирана мобилност с продължителност, по-кратка от посочената в Договора за мобилност, преподавателят възстановява сумата, съответстваща на нереализирания престой в страната-домакин.