ОНС Доктор

Обучението в ОНС “Доктор” се урежда в Закона за висшето образование и Закона за развитие на академичния състав в Република България (ЗРАС):

Чл. 5. (1) (Изм. и доп. – ДВ, бр. 101 от 2010 г.) Образователната и научна степен “доктор” и научната степен “доктор на науките” се придобиват само във висши училища и научни организации, получили акредитация за обучение в образователна и научна степен “доктор” от НАОА, при условията и по реда на Закона за висшето образование.

(2) (Изм. – ДВ, бр. 101 от 2010 г.) Образователната и научна степен “доктор” и научната степен “доктор на науките” са безсрочни и важат на територията на цялата страна.

(3) (Изм. – ДВ, бр. 30 от 2018 г., в сила от 04.05.2018 г.) Придобитите в чужбина научни степени се признават от министъра на образованието и науката чрез Националния център за информация и документация или от висшите училища или научните организации в Република България при условия и по ред, определени с този закон и правилниците им, в съответствие с нормативните актове и международните договори, по които Република България е страна.

(4) (Нова – ДВ, бр. 30 от 2018 г., в сила от 04.05.2018 г.) Признаването на придобита в чужбина степен, съответстваща на образователната и научна степен “доктор”, се извършва за:

1. улесняване на достъпа до пазара на труда, както и за други цели, когато заявителят има правен интерес;

2. достъп до обучение за повишаване на квалификацията, за сключване на договори с постдокторанти и за заемане на академични длъжности в съответните висши училища и научни организации.

(5) (Нова – ДВ, бр. 30 от 2018 г., в сила от 04.05.2018 г.) В случаите по ал. 4, т. 1 процедурата по признаването се организира от министъра на образованието и науката чрез Националния център за информация и документация, а в случаите по ал. 4, т. 2 и при признаване на придобита в чужбина научна степен “доктор на науките” – и от съответните висши училища и научни организации.

(6) (Нова – ДВ, бр. 30 от 2018 г., в сила от 04.05.2018 г.) Отказът за признаване на органите по ал. 5 може да се обжалва при условията и по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

(7) (Нова – ДВ, бр. 30 от 2018 г., в сила от 04.05.2018 г.) За извършеното признаване по реда на ал. 3 – 5 от висшите училища и научни организации се издава удостоверение, което се изпраща за вписване на лицата по чл. 2а, ал. 2 в регистъра по чл. 2а.

(8) (Нова – ДВ, бр. 30 от 2018 г., в сила от 04.05.2018 г.) Признатите по реда на ал. 3 – 7 научни степени са безсрочни и важат на територията на цялата страна.

Актуалните възможности за обучение в ОНС “Доктор” във ФИСН, може да намерите на страницата на отдел “Развитие на академичния състав” в ПУ “Паисий Хилендарски”:

http://procedures.uni-plovdiv.bg/competitions.php?competition_type_id=1&time_status=1