Комисия по етика и академично единство

Комисията по етика и академично единство в ПУе обществен орган, създаден на основание критериите за институционална акредитация в съответствие с ESG –част 1 (1-10) и по смисъла на чл. 77, ал. 2 от ЗВО.

Правилник за организацията и дейността на комисията

Етичен кодекс

Жалба (Образец)

Пълномощно за представляване на член на КЕАЕ (Образец)

Академичният колегиум на Пловдивския университет споделя разбирането, че без спазване на професионалната и научната етика не може да има ефективна дейност, която да е в съзвучие с утвърдените в европейската и международната научна общност хуманистични ценности, както и с принципите за осъществяване на научна дейност, залегнали в основата на Хартата на европейските учени1и Кодекса наповедение при наемане на учени2.Кодексът определя и правилата за поведение на служителите в Университета.

Дейността на преподавателите, служителите и студентите към Университета се осъществява при спазване на следните принципи:

  • Законност – всеки, който работи в Университета, спазва строго законодателството на Република България и вътрешнонормативните правила на Университета.
  • Недопускане на дискриминацияпод каквато и да е форма, основана напол, раса, народност, етническа принадлежност, човешки геном, гражданство, произход, религия или вяра,образование, убеждения, политическа принадлежност, лично или обществено положение, увреждане, възраст, сексуална ориентация, семейно положение, имуществено състояние или на всякакви други признаци, установени в закон или в международен договор, по който Република България е страна.
  • Честност и почтеност – коректно представяне на своята гледна точка.1The European Charter for Researchers –утвърдена от Европейската комисия на 11.03.2005 г.2 The Code of Conduct for the Recruitment of Researchers – утвърден от Европейската комисия на 11.03.2005 г.
  • Достойнство – запазване на личното и на останалите членове на колектива достойнство.
  • Безпристрастност – в своята дейност преподавателите и служителитесе ръководят единствено от интересите на Университета.
  • Политическа неутралност – в Университета не се извършва политическа дейност и не се проповядват идеите, на която и да е политическа партия.
  • Компетентност, отговорност – преподавателите и служителите изпълняват възложените им задачи с висок професионализъм и развито чувство за дълг.
  • Конфиденциалност – преподавателите и служителите не разгласяват информацията, която им е служебно известна.