Управление и количествени методи в икономиката

Катедра Управление и количествени методи в икономиката (УКМИ) към Факултет по икономически и социални науки (ФИСН) на Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ е най-голямото звено на факултета като преподавателски състав. Екипът на катедрата включва специалисти от различни научни области – Икономика и управление, Статистика и демография, Информатика и компютърни науки, Математика. Въпреки разнородните изследователски интереси, членовете на катедрата са обединени от общата цел да се доказват със своите специфични компетентности и да работят съвместно за утвърждаването на катедрата. Наличието на разбирателство, сплотеност, екипен дух са предпоставки за провеждането на множество общи изследвания, десетки статии и публикации във водещи научни издания, научноизследователски проекти и други. Мотото и движеща сила на екипа са: „Хармония. Мотивация. Ефективност.“ Науката е колаборация на различни идеи, като интердисциплинарността на преподавателския състав е в унисон с образователните политики на България и Европа. Националната стратегия за развитие на научните изследвания в България 2017-2030 разглежда интердисциплинарността като предпоставка за развитие на всички основни научни области, в които България може да изгради необходимия научен капацитет.

През годините в катедрата са се обучавали и успешно защитили десетки докторанти в редовна, задочна и самостоятелна форма на докторантура по научни направления 3.8. Икономика и управление (Индустрия) и 3.7 Администрация и управление. Катедра УКМИ администрира водещи специалности във ФИСН, сред които са бакалавърските програми Стопанско управление (Бизнес мениджмънт), Публична администрация, Мениджмънт на туристическия бизнес и магистърските програми Управление на човешките ресурси, Бизнес комуникации и връзки с обществеността, Бизнес икономика, Корпоративно управление.