Рейтинг и оценка на качеството

3.8. Икономика 3.7. Администрация и управление 3.3. Политически науки 9.1. Национална сигурност
Класация Класация Класация Класация

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ

„ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ”

ФАКУЛТЕТ ПО ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛНИ НАУКИ

СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО

Пловдив

2012 г.

 

 

ГЛАВА ПЪРВА

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

С приемането на Системата за управление на качеството (СУК) Факултетът по икономически и социални науки:

 • гарантира постоянното подобряване качеството на обучението и образователния продукт, предлаган във всички образователни степени и всички форми на обучение, в съответствие със законовите разпоредби и изискванията на потребителите студенти, докторанти, както и на работодателите и партньорите в условията на променящите се потребности на глобализиращия се национален и европейски пазар на труда;
 • осигурява прозрачност на дейността си и възможност за обективна оценка на качеството на обучението и образователния продукт както за своите студенти и докторанти, така и за обществеността, партньорите и националните и международни институции;
 • изгражда система за контрол и оценка, която стимулира преподавателите и структурите към съзнателно, постоянно развитие и отговорност за качеството на обучението и образователния продукт;
 • създава, поддържа и обработва база от обективни данни, които да служат за ефективното управление и постоянното повишаване на качеството на образователния продукт от оторизираните органи.

Цели на СУК:

 • Подобряване на качеството на обучението на студентите;
 • Осигуряване на информация за нивото на това качество;
 • Създаване на гаранции, че качеството на обучение отговаря на стандартите, които се признават от организациите – потребители на кадри;
 • Проучване на студентското мнение и мнението на завършилите ФИСН.

ГЛАВА ВТОРА

ОРГАНИ

Основен орган за реализиране на Системата е Факултетната комисия по качеството (ФКК), която се избира от ФС на ФИСН. Общите положения, съставът, основните задачи, обхватът на дейност и организацията на работата на Комисията са разгледани в Правилника за дейността на ФКК.

 

ГЛАВА ТРЕТА

ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ ЗА ПОСТИГАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА ВИСОКО КАЧЕСТВО

 

Целеви принципи, влияещи върху качеството на обучение във ФИСН:

 • въвеждане на академични стандарти и тяхното непрекъснато актуализиране;
 • регламентиране на критериите, методите и процедурите за оценяване на студентите и преподавателите;
 • систематична обратна връзка между студентите, преподавателите и академичното ръководство на Факултета;
 • мотивация на студентите чрез обективизация на оценките посредством актуални форми на проверка и оценка на знанията и осигуряване на обратна връзка.

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА

СЪДЪРЖАНИЕ И РЕД НА УТВЪРЖДАВАНЕ НА УЧЕБНАТА ДОКУМЕНТАЦИЯ. СТАНДАРТИ

Учебната документация включва:

 • Квалификационни характеристики;
 • Учебни планове;
 • Учебни курсове.

Квалификационната характеристика на специалността се формира в съответствие с търсените знания, умения и професионални компетентности и тенденциите за развитие на специалността в средносрочен и дългосрочен период. Като основа за стандартизиране на учебната документация (учебни планове и курсове по специалности) във ФИСН се приема европейският формат ECTS label.

Учебният план е отговор на заданието в квалификационната характеристика. Съставящите го задължителни, избираеми и факултативни дисциплини трябва да постигат целите и да осигуряват подготовката и компетенциите на студентите, които се съдържат в квалификационната характеристика. ECTS макетът на всеки учебен план включва:

 • Факултет;
 • Професионално направление;
 • Специалност;
 • Форма на обучение (редовно, задочно, дистанционно);
 • Утвърден с протокол на АС;
 • Утвърден с протокол на ФС;
 • Акредитация;
 • Анотация – задължителни елементи:
 • Посочване на ясна връзка с мисията, целите и задачите на ПУ по начин, който отговаря на особеностите на съответното обучение;
 • Организацията на обучението в съответната образователна степен (професионален бакалавър, бакалавър, магистър, доктор) и форми (редовна, задочна, дистанционна) и за повишаване на квалификацията е в съответствие с поставените цели, задачи и капацитет;
 • Учебните програми на дисциплините, включени в учебния план, съдържат очакваните компетенции и умения, които студентите ще имат след завършване на обучението;
 • Осигурени е пълен достъп (за студенти и кандидат-студенти) до информационни източници относно предлаганото обучение (програма) и възможностите за следващо развитие.
 • Професионална квалификация;
 • Равнище на квалификация (професионален бакалавър, бакалавър, магистър, доктор);
 • Специфични изисквания за достъп (прием);
 • Ред за признаване на предходно обучение;
 • Квалификационни изисквания и правила за квалификация;
 • Профил на програмата (специалността);
 • Основни резултати от обучението;
 • Професионален профил на завършилите с примери;
 • Възможности за продължаване на обучението;
 • Диаграма на структурата на курсовете с кредити;
 • Правила за изпитите, оценяване и поставяне на оценки;
 • Изисквания за завършване;
 • Форми на обучение (редовно, задочно, дистанционно);
 • Директор на програма или еквивалентен отговорник (напр. декан).

ECTS макетът на всеки учебен курс включва:

 • Факултет/филиал;
 • Катедра;
 • Професионално направление;
 • Специалност;
 • Форма на обучение (редовно, задочно, дистанционно);
 • Образователно-квалификационна степен (професионален бакалавър, бакалавър, магистър, доктор).

Описание

1.Наименование на курса;

2.Код на курса;

3.Тип на курса (задължителен, избираем, факултативен);

4.Равнище на курса (ОКС) (професионален бакалавър, бакалавър, магистър, доктор);

5.Година на обучение;

6.Семестър/триместър;

7.Брой ECTS кредити;

8.Име на лектора;

9.Учебни резултати за курса – усвоени знания, умения, компетенции (цели);

10.Начин на преподаване;

11.Предварителни изисквания (знания и умения от предходно обучение) и изисквания за други (едновременни) курсове;

12.Препоръчани избираеми програмни компоненти;

13.Съдържание на курса;

14.Библиография (основни заглавия);

15.Планирани учебни дейности и методи на преподаване;

16.Методи и критерии на оценяване;

17.Език на преподаване;

18.Стажове/практика;

19.Изготвил описанието.

Тематично съдържание на учебната дисциплина

Техническо осигуряване на обучението.

 

Забележка: Последните две са традиционни за университетската практика, но не са задължителни в ECTS формата.

 

Стандарти за следене изпълнението на целите на образователния процес – разработват се на ниво отделна дисциплина и на ниво специалност.

 

Стандарт за качеството на обучението по дадена учебна дисциплина е учебният курс. Той се развива в стандартизирана форма, съобразена с указанията на Европейската комисия за прилагане на Европейската система за натрупване и трансфер на кредити.

Отговорност по изпълнението на стандарта имат титулярът на дисциплината и ръководителите на семинарните, лабораторните и практическите занятия.

Отговорност за проектирането и следенето на отклоненията от стандарта носят ръководителят на катедрата, Зам.- деканът по учебната дейност, Деканът и Зам.- ректорът по учебната дейност. Констатациите за отклонения се докладват на Ректора.

 

Стандарт за качеството на обучението по дадена специалност е учебният план. Отговорност за проектирането и изпълнението на стандарта носят ръководителят на катедрата, Зам.- деканът по учебната дейност, Деканът и Зам.-ректорът по учебната дейност. Констатациите за отклонения се докладват на Ректора. Вътрешният контрол по изпълнение на набелязаните от Ректора мерки се упражнява от Зам.- ректора по УД.

Външният контрол върху стандарта и изпълнението му се осъществява от НАОА съобразно акредитационните критерии за обучение по дадена специалност.

 

ГЛАВА

ПЕТА

ДЕЙНОСТИ, КОИТО ЩЕ СЕ НАБЛЮДАВАТ, САМООЦЕНЯВАТ И ОЦЕНЯВАТ

 

За осигуряване, поддържане и развиване на качеството на обучението и на образователния продукт се самооценяват и оценяват:

Образователната дейност

 • съответствие между обявените квалификационни характеристики на специалностите, от една страна, и съответните учебни планове и учебни курсове от друга;
 • методите на преподаване и методите за оценка на знанията;
 • съответствие между квалификацията на преподавателите, участващи в обучението, и държавните изисквания.

Изследователската дейност

 • Научноизследователската и консултантска дейност на преподавателите и участието на студентите и докторантите в разработването на научноизследователски и приложни проекти.

Управлението

 • Организацията и управлението на учебния процес;
 • Материалната среда за осъществяване на обучението.

Резултатите

 • Придобитите професионални знания, умения и компетенции; реализацията на завършилите образователните програми на ФИСН.

ГЛАВА ШЕСТА

ИНФОРМАЦИОННО ОСИГУРЯВАНЕ НА СУК

 

За информационното осигуряване на СУК се

поддържат бази данни и приложен софтуер. Поддържа се информационно – ресурсна среда и се провеждат анкетни проучвания.

За информационното осигуряване на СУК ФИСН извършва следните анкетни проучвания:

 • Анкетна карта No 1 за проучване мненията и предложенията на студентите относнокачеството на обучение по учебни дисциплини;
 • Анкетна карта No 2 за мненията и предложенията на студентите относно организацията на учебния процес;
 • Анкетна карта No3 за проучване мнението на завършили обучението си студенти;
 • Анкетна карта No4 за преподаватели;
 • Анкетна карта No5 за проучване мнението на чуждестранните студенти относно организацията и качеството на учебния процес;
 • Анкетна карта No6 за проучване специфичните образователни потребности на студенти в неравностойно положение;
 • Анкетна карта No7 за проучване мненията и предложенията на студентите, обучаващи се в ОКС „магистър”;
 • Карта за експертна оценка.

ГЛАВА СЕДМА

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

Системата за управление на качеството е утвърдена на заседание на Факултетен съвет на ФИСН.