Маркетинг и продажби

„МАРКЕТИНГ И ПРОДАЖБИ“

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ: Икономика

ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН: магистър

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ: икономист

ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ: редовна

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОБУЧЕНИЕТО:

2 семестъра – за ОКС „бакалавър“ от професионалните направления Икономика и Администрация и управление

4 семестъра – за ОКС „бакалавър“ по други професионални направления

УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ: диплома за завършена ОКС „бака­лавър

ФОРМА НА ДИПЛОМИРАНЕ: държавен изпит

Магистърската програма е насочена към формиране на системни знания и конкретни практически умения за интегриране на трудови дейности в областта на маркетинга и продажбите на организациите. Завършилите специалността могат да се реализират като: ръководители или зам.-ръководители на отдели – „Маркетинг и продажби“, „Ключови клиенти“, „Проучване на пазари“, „Покупки/продажби“, „Маркетинг и реклама“; специалисти и приложни специалисти в консултантски агенции, министерства, общински дружества и др. организации от публичния и частния сектор.
Основни академични курсове:

  • Маркетингов одит;
  • Бранд мениджмънт;
  • Дигитален маркетинг;
  • Управление на продажбите;
  • Управление на взаимоотношенията с клиенти;
  • Интегрирани маркетингови комуникации.

Ръководител на програмата е доц. д-р Теофана Димитрова

Учебен план неспециалисти

Учебен план специалисти

Квалификационна характеристика