Правила за допускане до разработване и защита на дипломна работа

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ „ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ“

ФАКУЛТЕТ ПО ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛНИ НАУКИ

Правила

за допускане до разработване и защита на дипломна работа

1. Заявление за допускане до разработване на дипломна работа се подава не по-рано от края на предпоследния семестър на бакалавърската или магистърската програма при съответния инспектор. Заявлението трябва да е резолирано от ръководителя на специализиращата катедра и декан.

2. Успехът от семестриалните изпити трябва да е не по-малък от „Отличен“ 5.50 към датата на подаване на заявлението.

3. Темата на дипломната работа трябва да съответства на научната специалност на бакалавърската/магистърската програма, по която студентите се обучават.

4. Заявлението за допускане до защита на дипломна работа се подава най-късно 1 месец преди датата на държавния изпит/защитата.

5. Най-късно 2 седмици преди датата на защитата студентът трябва да представи в катедрата:

-два подвързани екземпляра на дипломната работа, разработени според изискванията на Факултета;

-електронен вариант на дипломната работа в PDF формат;

-електронен документ, съдържащ името, факултетния номер и специалността на дипломанта, както и заглавието и кратко резюме на дипломната работа за включването й в регистър на дипломните работи във ФИСН.

Настоящите правила влизат в сила с решение на ФС No 149 от 20.10.2020 г.

Технически изисквания за оформяне на дипломна работа – тук!