ОКС Бакалавър

Специалности 2021/2022 г.

СПРАВОЧНИК ЗА КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ

ФА­КУ­ЛТЕТЪТ ПО ИКО­НО­МИ­ЧЕ­СКИ И СО­ЦИАЛ­НИ НАУ­КИ е провежда обучение по следните спе­циал­но­сти:

     В При­ло­же­ние № 1 са да­де­ни фор­ми­те на об­уче­ние за раз­лич­ни­те спе­циал­но­сти, кон­курс­ни­те из­пи­ти и оцен­ки­те от ди­пло­ма­та за средно образование, които участват в об­ра­зу­ва­нето на съ­сте­за­тел­ния бал.