Международна политика и бизнес дипломация

Професионално направление: Политически науки

Образователно-квалификационна степен: бакалавър

Професионална квалификация: политолог

Срок на обучение: 8 семестъра (4 години)

Форма на обучение: редовна

      Бакалавърската програма по международна политика и бизнес дипломация предлага специализирана подготовка в сферата на политическите науки с фокус върху бизнеса. Тя е предназначена за студенти, които искат да изследват съвременните глобални проблеми и да задълбочат разбирането си за бързите социални и политически промени, засягащи света и в частност Балканите. Тази актуална учебна програма ще позволи на студентите да научат как правителствата, междуправителствените организации, транснационалните движения, неправителствените организации (НПО) и мултинационалните компании влияят на глобалната политика. Наред с това студентите ще познават особеностите на вътрешните политически процеси и тяхното влияние върху глобалните процеси и ключови решения, свързани например с конфликтите, постигане на мир или икономически процеси. Студентите ще получат базова теоретична подготовка по политически науки, като същевременно ще развият своите аналитични умения за преглед и критична оценка на сложни въпроси, концепции и дебати. Завършилите програмата ще придобият умения за водене на преговори и управление на предприемаческия риск.При разработването на учебния план е използван опитът на авторитетни американски и западноевропейски университети, като стремежът е да има съответствие между дисциплини, което да позволява реализирането на студентски мобилности.

Желаещите могат да продължат образованието си в магистърските програми на факултета.

Учебен план

Квалификационна характеристика