Икономическо моделиране и бизнес анализ

ИКОНОМИЧЕСКО МОДЕЛИРАНЕ И БИЗНЕС АНАЛИЗ

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ: Икономика

ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН: магистър

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ: икономист

ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ: редовна

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОБУЧЕНИЕТО:

2 семестъра – за ОКС „бакалавър“ от професионалните направления Икономика и Администрация и управление

4 семестъра – за ОКС „бакалавър“ по други направления

УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ: диплома за завършена ОКС „бакалавър

ФОРМА НА ДИПЛОМИРАНЕ: държавен изпит

Магистърската програма „Икономическо моделиране и бизнес анализ“ подготвя висококвалифицирани специалисти в областта на интелигентния анализ на данни и компютърното моделиране, компетентни да извършват управленска, консултантска и изследо­вателска дейност. Програмата е проектирана и се осъществява в сътрудничество с фирми, работещи в областта на бизнес анализа и ERP системите. Завършилите магистърската програма „Икономическо моделиране и бизнес анализ“ ще придобият познания в области като управление на операциите, компютърно моделиране и прогнозиране на икономическите процеси, ERP и CRM системи, приложен анализ на икономическите данни и др.

Основни академични курсове:

  • Изследване на операциите в икономиката;
  • Приложно моделиране и прогнозиране на икономически процеси;
  • Системи за единно планиране (ERP);
  • Информационна сигурност.

Ръководител на програмата е проф. д-р Станимир Кабаиванов

Учебен план неспециалисти

Учебен план специалисти

Квалификационна характеристика