ДП Икономика и управление

КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА

Образователна и научна степен:ДОКТОР Област на висше образование:3. Социални, стопански и правни науки
Форма на обучение:РЕДОВНА/САМОСТОЯТЕЛНАСрок на обучение: 3 години Професионално направление:3.8. Икономика 
Форма на обучение:ЗАДОЧНАСрок на обучение: 4 години Първично звено, в което се организира обучението:Катедра Управление и количествени методи в икономиката“
ЕЗИК: Български Действа от: 2015/2016 учебна година


I. ЦЕЛИ НА ДОКТОРСКАТА ПРОГРАМА

Адаптиране, осъвременяване на знанията и прилагане на разнообразни изследователски методи и подходи в областта на икономиката и управлението.

Разширяване на теоретичните, експерименталните и фактологическите ЗНАНИЯ в областта на докторската програма.

Придобиване на УМЕНИЯ за провеждане на: (1) логическо, интуитивно и творческо/креативно мислене; (2) практическа дейност в използването на научния инструментариум за анализ, систематизация и прогнозиране в сферата на социалното управление.

Формиране на НАУЧНО ПРИЛОЖНА КОМПЕТЕНТНОСТ за използване на съвременни практико-приложни знания и умения за: (1) самостоятелна научноизследователска и преподавателска дейност; (2) работа в екип; (3) прилагане на иновационни и технологични постижения в областта на докторската програма.

II. ЗАДАЧИ НА ОБУЧЕНИЕТО В ОНС „ДОКТОР“ ПО „ИКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ (ИНДУСТРИЯ)“

В изследванията си докторантите ще се ръководят от определени научни критерии, които са предложени и приети от академичния състав на обучаващото звено. Тези критерии ще повишат образователната и научноизследователска подготовка на докторантите и ще им помогнат да усвоят широк кръг от задачи:

 • работа в екип между докторанта и научния/те ръководител/и;
 • избор на тема и извеждане на основна теза или хипотеза на изследване, целта, задачите, предметът и обектът на изследването;
 • методологическата база и конкретната методика на изследването – частните методи за изследване, инструментариума, критериите за анализ на резултатите и др.;
 • логическа обосновка, анализ и синтез на данни по даден проблем;
 • оценка на актуалността на разработвания в дисертацията научен проблем;
 • изясняване на предизвикателствата, пред които докторантът се е изправил при избор на тема, изграждане на структурата на дисертационния труд, методологията и методиката на изследването;
 • формиране на критерии относно езика и обема на дисертационния труд;
 • формиране на критерии относно качеството и броя на предложения, илюстративен материал – схеми, графики, таблици и др.;
 • преценка   на        коректността   на        изложените     данните           и проведеното емпирично изследване;
 • преценка на публикациите, върху които се гради дисертационния труд;
 • формиране на критерии относно това, доколко кандидатът е спазил правилата на научната етика (плагиатство, некоректно цитиране на литературните източници);
 • мотивиране и готовност за участие в международни, национални, регионални и общински конкурси и проекти;
 • натрупване на опит за планиране и организиране на научно изследване и популяризиране на резултатите от него в научни форуми и сред бизнес средите.

III. СТРУКТУРА И ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС

Докторантът се обучава в катедра „Управление и количествени методи в икономиката” на ПУ „Паисий Хилендарски” (Факултет по икономически и социални науки) по индивидуален учебен план, съобразен с Правилника за развитие на академичния състав на ПУ и с регламентирания в него стандарт за обучение на докторанти.

IV. КВАЛИФИКАЦИОНЕН СТАНДАРТ

Област и обхват на знанията:

 • знания, свързани с методологията на научното изследване в сферата на икономиката и управлението;
 • знания за съвременни методи, методики и технологии и тяхното приложение;
 • специализирани и систематизирани знания за извършване на критичен анализ и за синтезиране на нови идеи;
 • в процеса на научното изследване използва знания на най-високо равнище не само в конкретната научна област и направление, но и в близките ѝ научни области.

Област и обхват на уменията:

 • притежава умения да създава и ръководи екипи, да решава комплексни проблеми чрез нови технологични методи и инструменти;
 • събира, анализира, класифицира и систематизира информация в определена последователност и логика;
 • търси иновативни решения чрез комбиниране на различни стратегии и технологии; подобрява стандартните модели и подходи;
 • аналитично и критично оценява собствените експериментални резултати, свързани с установяване на определени закономерности при изследване на явленията в областта на докторската програма;
 • организира и планира собствената си научна дейност с оглед на редица критерии като време, точност на обекта на изследване, яснота на целите и задачите, конкретност на изградените хипотези, излагане на подходящи аргументи, открояване на евристичния фокус, овладяване на техниката за провеждане на академичен дебат с авторитетни учени и изследвания и пр.

Област и обхват на компетентностите.

Личностни компетентности:

 • създава и интерпретира нови знания, резултат от собствени изследвания или друга научна дейност;
 • чрез постигнатите нови знания демонстрира умения за разширяване на обхвата на досега познатата научна област и преценява необходимостта от актуални публикации;
 • притежава способност за самооценка на постиженията от изследователския труд, самостоятелност и отговорност;
 • при обосноваване на научната истина се ръководи от академичната научна етика при интерпретиране както на собствени, така и на вече проучени гледни точки;
 • използва научен език и стил, характеризиращи се с точност на научната терминология, яснота и логическа последователност при изложение на фактите и резултатите.

Комуникативни и социални компетентности:

 • притежава висока лична отговорност, самостоятелна инициативност в сложни и непредвидими обстоятелства, както и в професионална среда;
 • демонстрира способности за генериране на нови знания, прилагане или разбиране на най-модерните научни и технологични постижения, както и да адаптира проектния дизайн към непредвидено възникващи обстоятелства.

Професионални компетентности:

 • има готовност за самостоятелна научноизследователска, експериментална и практико-приложна дейност;
 • осигурява трансфер на собствените резултати при решаване на други проблеми от дадената научна област;
 • ясно формулира нови проблеми – както теоретични, така и практически.

V. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА И НАУЧНА СТЕПЕН „ДОКТОР“

Образователната и научна степен „Доктор” се придобива след:

– успешно изпълнение на всички етапи от индивидуалния план на докторанта.

– успешна защита на дисертационния труд.

VI. ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ

Основна цел в подготвянето на докторската програма по „Икономика и управление“ е адаптирането, осъвременяването на знанията и прилагането на разнообразни изследователски методи и подходи в областта на икономиката и управлението. Специално внимание е отделено на практическата приложимост и значимост на изследванията – с оглед на реализацията на докторантите и развитието на сътрудничеството с представители на индустриалния бизнес.

За реализирането на тази цел академичният състав на катедра „Управление и количествени методи в икономиката“ си поставя следните задачи:

 • осигуряване на обучение в ОНС „Доктор“, съобразено с изискванията на европейските и националните образователни стандарти;
 • задоволяване на потребностите на висшето училище от висококвалифицирани специалисти със задълбочени знания и подготовка, подходящи за научноизследователска, преподавателска, експертна и консултантска дейност в управлението на промишлени предприятия;
 • привличане на мотивираните и показали добри резултати в процеса на обучението докторанти за попълване на академичния състав на Катедрата;
 • чрез предлаганата докторска програма „Икономика и управление“ назначените на срочен трудов договор асистенти без научна степен ще могат да придобият такава чрез развитие на своите научноизследователски умения.

Завършилите докторската програма „Икономика и управление” се реализират успешно като:

 • икономически анализатори и експерти, както в индустриалния бизнес, така и в държавните институции на национално, регионално и местно равнище
 •        висши и средни ръководители на крупни индустриални фирми – национални и международни, както и техни консултанти;
 •       университетски преподаватели и пълноценни членове на международни изследователски екипи.

VI. ФОРМИРАНИ НАУЧНО ПРИЛОЖНИ КОМПЕТЕНТНОСТИ:

Завършилите докторската програма по социално управление ще знаят в необходимата дълбочина:

 • теоретико-метологичния фундамент на управленската наука и интегрираните с нея, научни области;
 • източниците на информация за целите на научните им изследвания, както и методите за събирането, обработката и интерпретацията й;
 • научните инструменти в областта на икономиката и управлението;
 • подходящи изследователски методи при анализ на икономически явления и процеси;
 • съвременните международни стандарти за оформяне на научните публикации и тяхното популяризиране у нас и в чужбина.

Докторантите по икономика и управление ще придобият специализирани и систематизирани знания за извършване и критичен анализ на нови идеи. Те ще могат:

 • да боравят свободно и адекватно с ключови икономически и управленски понятия и концепции;
 • да организират и провеждат самостоятелни научни изследвания в сферата на икономиката и управлението;
 • да намират, извличат, синтезират и оценяват необходимата информация от различни източници;
 • да извършват критичен анализ и синтезиране на нови идеи;
 • да разширяват, изменят и допълват съществуващите знания в областта на икономиката и управлението, както и на техните взаимодействия с гранични научни области;
 • да     развиват        иновативни     решения          чрез     комбиниране   на различни оригинални стратегии и технологии;
 • да изграждат конкретни методики, основани на придобитите знания в докторската програма „икономика и управление“.