Мениджмънт на националната сигурност и кибертероризъм

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ: Национална сигурност

ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН: магистър

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ: експерт по сигурността

ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ: редовна

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОБУЧЕНИЕТО: 3 семестъра

УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ: диплома за завършена ОКС „бакалавър

ФОРМА НА ДИПЛОМИРАНЕ: държавен изпит/защита на дипломна работа

Магистърската програма „Мениджмънт на националната сигурност и кибертероризъм“ е актуална и търсена специалност в областта на националната сигурност за придобиването на квалификация, знания и умения по управление на системата за национална сигурност и отбрана, както и за формите и методите на тероризма, начините и средствата за противодействие. Тя е съобразена със съвременните рискове и заплахи в сектора за сигурност: промените във външната среда – терористични актове, миграционен натиск, засилване на радикалния ислям, както и във вътрешната среда – увеличена престъпност и високи нива на корупция.

В учебното съдържание се прави характеристика на управлението на системата за национална сигурност и отбрана, нейната подсистема за вътрешен ред и сигурност, на тероризма и терористичната дейност, както и на международните и националните системи за сигурност. Изясняват се организационните основи на системата за сигурност, очертава се управлението на антитерористичната дейност и на управлението при кризи.

Основни академични курсове:

  • Мениджмънт на системата за национална сигурност и отбрана;
  • Тероризъм и активна сигурност;
  • Международни системи и организации за сигурност;
  • Избори и избирателни технологии;
  • Психология на криминалното и терористичното поведение;
  • Управление на риска в сферата на сигурността.

Ръководител на програмата е проф. д-р Станимир Кабаиванов

Учебен план

Квалификационна характеристика