Финанси

Професионално направление: Икономика

Образователно-квалификационна степен: бакалавър

Професионална квалификация: икономист

Срок на обучение: 8 семестъра (4 години)

Форма на обучение: редовна и задочна

      „Финанси“ е университетска специалност в професионалното направление „Икономика“. Това е класическа икономическа специалност. Обучението дава специфични икономически знания, които са необходими за управлението на финансовия сектор. Студентите, завършили успешно специалността „Финанси“, получават базова подготовка за успешна реализация във финансовите отдели на търговските дружества, както и професионално развитие като специалисти в различни финансово-кредитни институции.   Студентите придобиват знания и умения за сложните финансови отношения в предприятията, банките, небанковите финансови институции. Те получават знания за функционирането на финансовите пазари и специфичната роля на финансовите посредници.

      Обучението се провежда по бакалавърски учебен план, съобразен със съвременните условия и тенденции във финансовия сектор.

      Желаещите могат да продължат обучението си в магистърските програми на факултета.

Учебен план РО

Учебен план ЗО

Квалификационна характеристика