Бизнес психология

„БИЗНЕС ПСИХОЛОГИЯ“

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ: Администрация и управление

ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН: магистър

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ: мениджър

ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ: редовна

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОБУЧЕНИЕТО: 3 семестъра

УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ: диплома за завършена ОКС „бака­лавър

ФОРМА НА ДИПЛОМИРАНЕ: държавен изпит/защита на дипломна работа

Целта на магистърската програма е да изгради система от теоретични и приложни знания и да формира практически умения в областта на психологията и мениджмънта. Акцентът е поставен върху основните социално-психологични процеси в бизнес организациите. Програмата е предназначена за мениджъри, предприемачи, собственици на фирми, както и за тези, които желаят да развият уменията си в бизнес психологията.

Основни академични курсове:

Психология на управлението;

Бизнес мениджмънт;

Психологическо консултиране в организацията;

Превенция и управление на професионалния стрес;

Лидерство и работа в екип;

Професионална психодиагностика, оценка и развитие на персонала.

Ръководител на програмата е проф. д-р Иван Иванов

Учебен план

Квалификационна характеристика