ДП Социално управление

КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА

Образователна и научна степен:ДОКТОРОбласт на висше образование:3. Социални, стопански и правни науки
Форма на обучение:РЕДОВНА/САМОСТОЯТЕЛНАСрок на обучение: 3 годиниПрофесионално направление:3.7. Администрация и управление
Форма на обучение:ЗАДОЧНАСрок на обучение: 4 годиниПървично звено, в което се организира обучението:Катедра „Управление и количествени методи в икономиката“
ЕЗИК: БългарскиДейства от: 2015/2016 учебна година

I. ЦЕЛИ НА ДОКТОРСКАТА ПРОГРАМА

1. Адаптиране, осъвременяване на знанията и прилагане на разнообразни изследователски методи и подходи в областта на социалното управление.

2. Разширяване на теоретичните, експерименталните и фактологическите ЗНАНИЯ в областта на докторската програма.

3. Придобиване на УМЕНИЯ за провеждане на: (1) логическо, интуитивно и творческо/креативно мислене; (2) практическа дейност в използването на научния инструментариум за анализ, систематизация и прогнозиране в сферата на социалното управление.

4. Формиране на НАУЧНО ПРИЛОЖНА КОМПЕТЕНТНОСТ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА СЪВРЕМЕННИ ПРАКТИКО-ПРИЛОЖНИ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ ЗА: (1) САМОСТОЯТЕЛНА НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА И ПРЕПОДАВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ; (2) РАБОТА В ЕКИП; (3) ПРИЛАГАНЕ НА ИНОВАЦИОННИ И ТЕХНОЛОГИЧНИ ПОСТИЖЕНИЯ В ОБЛАСТТА НА ДОКТОРСКАТА ПРОГРАМА.

II. ЗАДАЧИ НА ОБУЧЕНИЕТО В ОНС „ДОКТОР“  ПО „СОЦИАЛНО УПРАВЛЕНИЕ”

В изследванията си докторантите ще се ръководят от определени научни критерии, които са предложени и приети от академичния състав на обучаващото звено. Тези критерии ще повишат образователната и научноизследователска подготовка на докторантите и ще им помогнат да усвоят широк кръг от задачи:

1.работа в екип между докторанта и научния/те ръководител/и

2. .избор на тема и извеждане на основна теза или хипотеза на изследване, целта, задачите, предметът и обектът на изследването;

3.методологическата база и конкретната методика на изследването – частните методи за изследване, инструментариума, критериите за анализ на резултатите и др.;

4.логическа обосновка, анализ и синтез на данни по даден проблем;

5.оценка на актуалността на разработвания в дисертацията научен проблем;

6.изясняване на предизвикателствата, пред които докторантът се е изправил при избор на тема, изграждане на структурата на дисертационния труд, методологията и методиката на изследването;

7.формиране на критерии относно езика и обема на дисертационния труд;

8.формиране на критерии относно качеството и броя на предложения илюстративен материал – схеми, графики, таблици и др.;

9.преценка на коректността на изложените данните и проведеното емпирично изследване;

10.преценка на публикациите, върху които се гради дисертационния труд;11.формиране на критерии относно това, доколко кандидатът е спазил правилата на научната етика (плагиатство, некоректно цитиране на литературните източници);13.натрупване на опит за планиране и организиране на научно изследване и популяризиране на резултатите от него в научни форуми и сред бизнес средите.

III. СТРУКТУРА И ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС

Докторантът се обучава в катедра „Управление и количествени методи в икономиката” на ПУ „Паисий Хилендарски” (Факултет по икономически и социални науки) по индивидуален учебен план, съобразен с Правилника за развитие на академичния състав на ПУ и с регламентирания в него стандарт за обучение на докторанти.

IV. КВАЛИФИКАЦИОНЕН СТАНДАРТ

1. Област и обхват на знанията:

– знания, свързани с методологията на научното изследване в сферата на социалното управление;

– знания за съвременни методи, методики и технологии и тяхното приложение;

– специализирани и систематизирани знания за извършване на критичен анализ и за синтезиране на нови идеи;

– в процеса на научното изследване използва знания на най-високо равнище не само в конкретната научна област и направление, но и в близките ѝ научни области.

2. Област и обхват на уменията:

– притежава умения да създава и ръководи екипи, да решава комплексни проблеми чрез нови технологични методи и инструменти;

– събира, анализира, класифицира и систематизира информация в определена последователност и логика;

– търси иновативни решения чрез комбиниране на различни стратегии и технологии; подобрява стандартните модели и подходи;

– аналитично и критично оценява собствените експериментални резултати, свързани с установяване на определени закономерности при изследване на явленията в областта на докторската програма;

– организира и планира собствената си научна дейност с оглед на редица критерии като време, точност на обекта на изследване, яснота на целите и задачите, конкретност на изградените хипотези, излагане на подходящи аргументи, открояване на евристичния фокус, овладяване на техниката за провеждане на академичен дебат с авторитетни учени и изследвания и пр.).

3. Област и обхват на компетентностите:

3.1. Личностни компетентности:

– създава и интерпретира нови знания, резултат от собствени изследвания или друга научна дейност;

– чрез постигнатите нови знания демонстрира умения за разширяване на обхвата на досега познатата научна област и преценява необходимостта от актуални публикации;

– притежава способност за самооценка на постиженията от изследователския труд, самостоятелност и отговорност;

– при обосноваване на научната истина се ръководи от академичната научна етика при интерпретиране както на собствени, така и на вече проучени гледни точки;

– използва научен език и стил, характеризиращи се с точност на научната терминология, яснота и логическа последователност при изложение на фактите и резултатите.

3.2. Комуникативни и социални компетентности:

– притежава висока лична отговорност, самостоятелна инициативност в сложни и непредвидими обстоятелства, както и в професионална среда;

– демонстрира способности за генериране на нови знания, прилагане или разбиране на най-модерните научни и технологични постижения, както и да адаптира проектния дизайн към непредвидено възникващи обстоятелства;

3.3. Професионални компетентности:

– има готовност за самостоятелна научноизследователска, експериментална и практико-приложна дейност;

– осигурява трансфер на собствените резултати при решаване на други проблеми от дадената научна област;

– ясно формулира нови проблеми – както теоретични, така и практически.

V. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА И НАУЧНА СТЕПЕН „ДОКТОР“

Образователната и научна степен „Доктор” се придобива след:

– успешно изпълнение на всички етапи от индивидуалния план на докторанта;

– успешна защита на дисертационния труд.

VI. ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ

Докторската програма „Социално управление“ има за цел да постигне високо академично ниво, както и да представлява средство за достъп до кариера в областта на висшето образование, научните изследвания и преподавателската дейност, а също и до практико-приложната сфера, предоставяйки на социалните институции ръководители с необходимите административни и управленски компетенции. Тя е проектирана с убеждението, че една силна теоретична подготовка, съчетана с провеждането на емпирични изследвания, е най-добрият начин за постигането на посочените цели – провеждане на иновационни изследвания в областта на социалното управление и възможност за прилагане на натрупаните теоретични познания в практико-приложната дейност. Докторската програма по „Социално управление“ ще даде възможност и на специалисти от други професионални направления да придобият знания и умения и да задълбочат компетенциите си в областта на управлението на различни социални организации.

VIII. ФОРМИРАНИ НАУЧНО ПРИЛОЖНИ КОМПЕТЕНТНОСТИ:

Завършилите докторската програма по социално управление ще знаят в необходимата дълбочина:

 • теоретико-метологичния фундамент на управленската наука и интегрираните с нея, научни области;
 • общата и специфична правна уредба в национален и европейски контекст на социалните организации;
 • източниците на информация за целите на научните им изследвания, както и методите за събирането, обработката и интерпретацията й.

Докторантите по социално управление ще придобият специализирани и систематизирани знания за извършване и критичен анализ на нови идеи. Те ще могат:

 • да боравят свободно и адекватно с ключови понятия и управленски концепции;
 • да организират и провеждат самостоятелни научни изследвания в професионално направление „Администрация и управление“;
 • да намират, извличат, синтезират и оценяват необходимата информация от различни източници – подробни или оскъдни;
 • да извършват критичен анализ и синтезиране на нови идеи;
 • да разширяват, изменят и допълват съществуващите знания в областта на социалното управление, както и на нейните взаимодействия с гранични научни области;
 • да решават и преодоляват критични проблеми в областта на проучването, както и да подобрявят стандартните модели и подходи;
 • да развиват иновативни решения чрез комбиниране на различни оригинални стратегии и технологии;
 • да прилагат общата и специфична методология в процеса на управление;
 • да изграждат конкретни методики, основани на придобитите знания в методологията на различни научни области;
 • да взаимодействат ефективно с институции и организации на различни равнища – международно, национално, регионално и местно;
 • да създават и ръководят мрежи от екипи, да разпределят времевия ресурс и управляват ефективно човешки и финансови ресурси и решават комплексни проблеми чрез нови методи, инструменти и технологии;
 • да анализират и прогнозират тенденции в развитието на трудно предвидимата организационна среда;

Като интегрален резултат на придобитите и актуализирани знания и умения, завършилите докторската програма ще повишат концептуалната си мениджърска подготовка. Те ще доразвият и актуализират следните основни компетентности:

 • за учене;
 • социални и професионални;
 • самостоятелност и отговорност
 • умения за работа в екип.