Платформа

Платформа 2019 – 2023 г.
Отчет 2015 – 2019 г.
Мандатна програма 2015 – 2019 г.

Платформа за работата на ФИСН за периода 2019-2023 година

на доц. д-р Станимир Кабаиванов,

декан на ФИСН

 

Факултетът по Икономически и Социални Науки запазва своята стратегическа цел:

Да запази и утвърди водещото си място сред всички факултети на Пловдивския университет, като разшири своето присъствие в силно конкурентната среда на висшето образование в България.

Реализацията на стратегическата цел и свързаните с нея конкретни подцели и задачи е подчинено на следните принципи:

1.      Приемственост в управлението, която се изразява в запазване на установените добри практики и поддържането на доказалите се механизми за работа.

2.      Развитие на образователния и научен потенциал на факултета, като се използват максимално вътрешните ресурси, с които разполага ФИСН.

3.      Насърчаване на осъвременяването на учебните програми и преподавания материал, съобразно последните научни достижения в съответната област.

4.      Насърчаване на контактите с бизнеса, за да се осигури адекватно на потребностите на фирмите обучение на студентите.

5.      Насърчаване на участието на студентите и докторантите в цялостния живот на факултета.

6.      Откритост и честно отношение в процеса на вземане на решения и предимство на аргументите пред емоциите.

7.      Постигане на по-широка и дългосрочна ангажираност на академичния състав и студентите в преследването на общите ни цели.

Дългосрочният успех и устойчивото развитие на Факултета са постижими при последователна и систематична работа за преодоляване на съществуващите и очаквани предизвикателства в следните четири области:

Област 1: Качествено образование

Област 2: Научни изследвания и иновации

Област 3: Управление на ФИСН

Област 4: Конкурентоспособност и адаптивност към средата

 

Област 1: Качествено образование

През изминалия мандатен период ФИСН беше поставен в условия на (1) прогресивни ограничения в държавното финансиране; (2) реформи в областта на оценяване и акредитация; (3) ожесточена конкуренция от висши училища в региона и страната, за които резултатите са въпрос на оцеляване; (4) тежки демографски проблеми. Щастлив съм, че въпреки тези безпрецедентни по мащаб и дълбочина проблеми, успяхме с общи усилия, да посрещнем 25-та годишнина на ФИСН с (1) увеличен прием на студенти в ОКС „Бакалавър“; (2) нарастващо доверие от страна на нашите възпитаници към програмите в ОКС „Магистър“ и ОНС „Доктор“; (3) устойчива политика за академично развитие и (4) финансова стабилност!

Съществена част от проблемите, които съпътстваха изминалите четири години, ще продължат да оказват влияние и през следващия мандатен период. Факултетът е вероятно да бъде засегнат и от неблагоприятни промени в методиката за определяне на таксите за ОКС „Бакалавър“ и ОКС „Магистър“, заложени в проекта за изменения на ЗОВ, в направления – 3.8 „Икономика“, 3.7 „Администрация и управление“, 9.1 „Национална сигурност“ и 3.3 „Политически науки“. Развитието на дистанционна форма на обучение в редица водещи български университети е отделно и своеобразно предизвикателство, което директно засяга конкурентните предимства на ФИСН като регионален лидер в посочените направления.

За да продължи ФИСН да изпълнява своята мисиясъздаване на мислещи, знаещи и професионално ориентирани икономисти, мениджъри и експерти, е необходимо съвместните усилия на целия състав на Факултета и студентите да бъдат насочени към осигуряване на съвременна и истински конкурентна среда за обучение. В тази връзка могат да бъдат посочени следните приоритетни задачи за периода 2019-2023 г.:

1.      Осъвременяване на учебните планове и курсове в съдържателен план, като се предприемат адекватни мерки за цялостно обновяване на отделни специалности, към които има трайна загуба на интерес от страна на студентите. Мнението на нашите възпитаници и бизнеса трябва да бъде активно търсено и взето предвид!

2.      Въвеждане на електронна система за изпитване в случаите, когато това ще улесни преподаватели и студенти. Подобно решение ще има положителни последици за всички участници в процеса на оценяване.

3.      Увеличаване на броя и разнообразието на материалите за подготовка, които са достъпни онлайн. Считам, че трябва да дискутираме и да бъдем готови да използваме предимствата на новите технологии.

4.      Привличане на чуждестранни преподаватели за отделни лекции или съвместни занятия с електронна връзка, като за целта се използват партньорите на ФИСН по CESEENET и CEEPUS.

5.      Ефективно партньорство с чуждестранни университети и реализиране на съвместни магистърски и бакалавърски програми. Стартиралите разговори с Астраханския държавен университет (АГУ) са добро начало на този процес, а действащите мрежи за обмен и обучение на докторанти могат да се използват по-интензивно.

6.      Използването на софтуерни продукти с отворен код в обучението, които позволяват на студентите да експериментират и симулират реални икономически и управленски концепции. Първите стъпки в тази посока имат много добър ефект!

7.      Насърчаване на по-тясното сътрудничество с бизнеса и представяне на реални проблеми в обучението, като се създадат стимули у студентите да търсят адекватни решения за тях. Нашите завършили колеги са изключително ценен капитал и източник на информация, който до момента се използва рядко и спорадично.

Трябва да положим сериозни усилия да осигурим на нашите настоящи и бъдещи студенти достъпно, точно и ясно описание на изучаваните дисциплини и спецификата на отделните програми в ОКС „Бакалавър“ и ОКС „Магистър“.

 

Област 2: Научни изследвания и иновации

Научните изследвания и иновациите са необходимо условие не само за академично израстване, но и за предоставяне на адекватни и съвременни знания на нашите студенти. Преподавателите от ФИСН имат потенциал за качествени научни изследвания, доказателство за което е сериозният ръст в броя на публикациите в Scopus и Web Of Science през последните години.

За да се запази и развие постигнатото, считам че през периода 2019 – 2023 г. трябва да бъдат решени следните приоритетни задачи в областта на научните изследвания и иновациите:

1.      Обсъждане и приемане на ясна система за финансово стимулиране на публикациите, които носят престиж и допълнителни точки в рейтинговата система на висшите училища в България.

2.      Стимулиране на съвместни публикации със студенти. Има много стойностни и прилежно подготвени дипломни работи, които могат да се развият и да бъдат публикувани в индексирани списания.

3.      Стимулиране участието на докторанти в международни научни форуми, които да доведат до публикации в реферирани издания.

4.      Активни дискусии относно научните приоритети на преподавателите във ФИСН, резултатите от които да подпомогнат осигуряването на точна и качествена подкрепа за отделните направления на работа.

5.      Подкрепа за общ научен форум на ФИСН, който да осигури възможност за специално издание към списание, индексирано в Scopus и/или Web Of Science. Реалистична възможност това да се случи е в сътрудничество с други университети от страната и чужбина.

6.      Абонамент за източник на икономически данни, който да бъде използван от преподавателите и студентите във ФИСН в техните научни изследвания.

7.      В периода 2019 – 2023 г. ФИСН може да кандидатства по програмата за „Регионални иновационни центрове“ (РИЦ). По тази дългосрочна възможност трябва да се работи с всички сили и с фокусиране вниманието на специално създаден екип и ресурси.

 

Област 3: Управление на ФИСН

Убеден съм, че основно задължение на декана и неговия екип е да създаде и поддържа среда на открити, честни и принципни отношения, които дават възможност за спокойна и нормална работа. Като приоритетните задачи, свързани с управлението на ФИСН в периода 2019 – 2023 г., могат да бъдат изведени:

1.      Стриктно спазване на установените принципи на етичност на отношенията и прозрачност на управленските решения.

2.      Запазване на финансовата стабилност на ФИСН и действащите механизми за диференцирано разпределение на допълнително трудово възнаграждение. Академичните постижения и резултати ще продължават да бъдат ключови фактори при определяне на размера на ДТВ за съответните периоди.

3.      Развитие на кадровия потенциал на Факултета, основано на академично израстване на преподавателския състав и привличане на докторанти, способни да реализират качествени научни изследвания. Правилният път към дългосрочен успех на ФИСН е да даде шанс на студенти, докторанти и преподаватели да реализират пълния си потенциал.

4.      Придържане към принципите на постепенна, но без прекъсване промяна към по-добро управление и обучение. Това е възможно при запазване на добрите професионални отношения и съобразяване с конструктивните предложения на всички колеги.

 

Област 4: Конкурентоспособност и адаптивност към средата

Конкурентоспособността на ФИСН е резултат от систематичната и успешна работа в предходните три области. Освен върху престижа и финансовите резултати на Факултета, тя има дългосрочен ефект върху нещо по-важно – професионалния успех и съдбите на студентите, които ни се довериха. Това налага позициите на ФИСН да бъдат оценявани, както от гледна точка на съществуващите системи за рейтингова оценка, така и спрямо начина, по който работодателите приемат нашите възпитаници.

През периода 2019 – 2023 г., могат да бъдат изведени и следните приоритетни задачи, свързани с конкурентоспособността на Факултета:

1.      Стимулиране, включително и финансово, на дейностите, увеличаващи показателите, по които ФИСН изостава от водещите университети в рейтинговата класация на МОН.

2.      Увеличаване на реалното участие на потребители на кадри при формиране съдържанието на учебните програми и курсове.

3.      Установяване на дългосрочни партньорства с чуждестранни университети и разработване на съвместни програми на чужди езици.

4.      Активно използване на възможностите за електронно провеждане на изпити и самостоятелна подготовка, като средство за повишаване качеството на обучение и опростяване достъпа до информация на студентите.

Решаването на посочените задачи е възможно единствено при последователна и упорита работа от страна на целия състав на ФИСН. Сигурен съм, че през предстоящият мандат ще се появят предизвикателства, които не са намерили отражение в посочената платформа, но Факултетът, в лицето на своите преподаватели, служители и студенти, има потенциал и възможности да се справи с тях и да продължи да се развива.