Маркетинг и международни икономически отношения

Катедра „Маркетинг и международни икономически отношения” е наследник на създадената през 1996 година втора катедра на ФИСН  „Световно стопанство и МИО”. На 30.11.1999 г., след решение за реорганизиране на факултета, катедрата приема новото си име, непроменено вече 18 години – период, за който се превръща в едно от най-динамично развиващите се научни и преподавателски звена във ФИСН, с насоченост към теоретичните и практико-приложните аспекти на маркетинга и международните икономически отношения (МИО), а за нейния авторитет и качествата на преподавателите ѝ говори перманентния студентски интерес.

Бакалавър

Катедрата осигурява обучението на студенти в образователно-квалификационна степен „бакалавър” по „Маркетинг“ (редовна и задочна форма) и МИО (редовна форма). То е насочено към желаещите да придобият знания и умения в: областта на рекламната, продуктовата, пласментната и ценовата политики на организацията; PR и комплексната бизнескомуникация; анализа и прогнозирането на пазарните процеси; пазарните проучвания; маркетинговите стратегии и подходите за тяхното успешно прилагане; методиките и техниките за оценка на конкурентоспособността на макро- и микроравнище на националния и на международните пазари; технологията на подготовката, сключването и изпълнението на международна търговска сделка; изготвянето на основните външнотърговски документи; сферата на формите на плащане и на типовете кредитиране в международната търговия.

Магистър

В отговор на пазарните и предизвикателства, катедрата осигурява обучението на студенти в образователно-квалификационна степен „магистър”, развивайки три програми „Маркетинг“, „Международна търговия“ и „Бизнескомуникация и връзки с обществеността“. Всяка от тях обединява усилията на академичния състав за изграждане на фундамент от знания, умения и компетенции за успешна реализация на дипломираните студенти. Идеята е интегрирането на теория и практика, на научни концепции и модерни пазарни модели, които в своята симбиоза да се вписват в  реалната пазарна среда.

Магистърската програма „Маркетинг” надгражда бакалавърската степен и дава знания и умения за вземане на решения в сферата на маркетинга и маркетинговия мениджмънт, както и умения за прилагане на маркетинговите методи и техники за реализацията им.

Магистърската програма „Бизнескомуникация и връзки с обществеността” развива знанията на студентите в областта на ефективното използване на новите информационни и комуникационни технологии в бизнескомуникацията, с ясно изразена практическа и аналитична насоченост. В програмата се акцентира върху задълбоченото познаване на масмедиите като канал за убеждаваща комуникация в архитектурата на промоционалния микс.

Магистърската програма „Международна търговия“ предоставя знания и умения в сферата на нормативно-правната база на международния транспорт и експортното застраховане на товари в България и в рамките на Европейския съюз; организацията на международна доставка; международна търговска сделка; възможностите и сравнителните качества на достъпните методи за управление на валутния риск.

Доктор
Катедра „Маркетинг и МИО” е акредитирана за подготовка на докторанти по „Маркетинг” и в трите форми – редовна, задочна и свободна.

Академичен състав

67 % от академичния състав на катедрата е от хабилитирани специалисти. Въпреки сериозната си преподавателска натовареност, 83 % от тях участват или ръководят национални или международни проекти. Катедрата се отличава с активна научна работа и силни връзки и партньорства с практиката.

Сред основните научни области на изследователската работа на преподавателите от катедрата са: Маркетинг, Маркетингов мениджмънт, Бранд мениджмънт, Фирмена конкурентоспособност, Стокови борси, Цени и ценова политика, Рекламна комуникация, Маркетингови комуникации, Европейска икономика, Публично-частно партньорство, Международни финанси, Международна конкурентоспособност.