Бизнес администрация

„БИЗНЕС АДМИНИСТРАЦИЯ“

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ: Администрация и управление

ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН: магистър

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ: мениджър

ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ: редовна

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОБУЧЕНИЕТО:

2 семестъра – за ОКС „бакалавър“ от професионалните направления Икономика и Администрация и управление

4 семестъра – за ОКС „бакалавър“ по други направления

УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ: диплома за завършена ОКС „бакалавър

ФОРМА НА ДИПЛОМИРАНЕ: държавен изпит

Целта на магистърската програма е да изгради основа от теоретични и приложни управленски знания и да формира у студентите професионални умения с широк спектър на приложение. Успешно завършилите програмата могат да заемат различни експертни и ръководни длъжности, да се реализират под формата на различни трудови статути – наети по трудово правоотношение при работодател, работодатели, самонаети, свободни професии, консултанти и др. Реализацията на целта се осигурява чрез качествената работа на професионален екип от висококвалифицирани специалисти.

Основни академични курсове:

  • Бизнес планиране и контрол;
  • Управление на инвестициите;
  • Управленско счетоводство;
  • Управление на проекти.

Ръководител на програмата е проф. д-р Иван Иванов

Учебен план неспециалисти

Учебен план специалисти

Квалификационна характеристика