Управление на човешките ресурси

„УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ: Администрация и управление

ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН: магистър

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ: мениджър

ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ: редовна

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОБУЧЕНИЕТО: 3 семестъра

УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ: диплома за завършена ОКС „бака­лавър

ФОРМА НА ДИПЛОМИРАНЕ: държавен изпит

Целта на програмата е да подготви висококвалифицирани специа­листи в областта на човешките ресурси както на макроикономическо равнище, така и в рамките на отделни търговски дружества и орга­низации. Придобитите знания и умения в рамките на програмата позволяват на успешно завършилите да заемат ръководни и експертни длъжности в структурите на пазара на труда, в дирекциите, отделите и звената по управление на персонала в предприятия и организации.

Основни академични курсове:

  • Трудово и осигурително право;
  • Организационно поведение и методи за изследване;
  • Управление на човешкия капитал;
  • Системи за управление на човешките ресурси.

Ръководител на програмата е проф. д-р Желка Генова

Учебен план

Квалификационна характеристика