Здравна икономика и политики

Здравна икономика и политики

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ: Икономика
ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН: магистър
ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ: икономист
ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ: редовна
2 семестъра – за ОКС „бакалавър“ от професионалните направления
Икономика и Администрация и управление
4 семестъра – за ОКС „бакалавър“ по други направления
УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ: диплома за завършена ОКС
„бакалавър“
ФОРМА НА ДИПЛОМИРАНЕ: държавен изпит

Целта на програмата е да подготвя специалисти, които вземат управленски решения, разработват и управляват здравно-икономически информационни системи и извършват икономически анализи, оценки и прогнози за различни модели в здравеопазването. Придобитите знания и умения в рамките на програмата позволяват на успешно завършилите да заемат ръководни и ключови длъжности в публични и частни лечебни заведения, в публични и частни организации, свързани със здравеопазването, здравноосигурителните и застрахователните
фондове.

Основни академични курсове:

  • Системи на здравеопазване;
  • Здравни политики и организации;
  • Инвестиции в здраве и здравеопазване;
  • Здравни финанси и застраховане;
  • Здравно осигуряване;
  • Приложна епидемиология.

Ръководител на програмата е проф. д-р Йордан Христосков

Учебен план неспециалисти

Учебен план специалисти

Квалификационна характеристика