Мениджмънт на туристическия бизнес

Професионално направление: Администрация и управление

Образователно-квалификационна степен: бакалавър

Професионална квалификация: мениджър

Срок на обучение: 8 семестъра (4 години)

Форма на обучение: редовна и задочна

„Мениджмънт на туристическия бизнес“ е университетска специалност в професионалното направление „Администрация и управление“. Студентите получават задълбочена академична и практическа подготовка за ефективното управление на класическите и модерните направления в туризма. Обучението се провежда по учебен план, разработен в съответствие с националния и световния опит в подготовката на мениджъри според изискванията на туристическия сектор. В целия курс на обучение е отделено специално внимание на чуждоезиковата подготовка по английски и руски език. Завършилите специалността студенти могат успешно да се реализират като висши и средни мениджъри в туризма, както и като функционални специалисти, аналитици, експерти и предприемачи в туристическия бизнес.

     Желаещите могат да продължат образованието си в магистърските програми на факултета.

Учебен план РО

Учебен план ЗО

Квалификационна характеристика