Политически мениджмънт и комуникация

„Политически мениджмънт и комуникация“

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ: Политически науки

ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН: магистър

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ: магистър по политически мениджмънт и комуникация

ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ: редовна

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОБУЧЕНИЕТО: 3 семестъра

УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ: диплома за завършена ОКС „бакалавър

ФОРМА НА ДИПЛОМИРАНЕ: държавен изпит/защита на дипломна работа

Магистърската програма „Политически мениджмънт и комуникация“ е предназначена за студенти, които искат да получат солидна фундаментална подготовка и практическите умения, необходими за постигане на успешна реализация в сферата на политическото управление и комуникация с граждански структури, държавни институции и бизнес организации. Тя е създадена в отговор на динамично променящата се обществено-политическа среда във вътрешен и международен план, като осигури на обучаващите се знания за процесите, които се реализират, както и умения да реагират успешно на тях. Програмата се фокусира именно върху мениджмънта и комуникацията в политиката, защото съчетаването на посочените две сфери осигурява широка възможност за професионална реализация, както в обществено-политическа дейност, така и в частната. Участието на опитни преподаватели и експерти от практиката осигурява високото качество на процеса на обучение. При разработването на учебния план е използван опитът на авторитетни американски и западноевропейски университети, като стремежът е да има съответствие между дисциплини, което да позволява реализирането на студентски мобилности.

Основни академични курсове:

 • Въведение в политическия мениджмънт
 • Бизнес преговори
 • Анализ на външнополитическата среда
 • Политическо прогнозиране
 • Политическо предприемачество
 • Кризисен мениджмънт и комуникации
 • Стратегическо регионално планиране и финансиране
 • Стратегически мениджмънт на политическите партии
 • Политическо поведение и имиджмейкърство
 • Дипломатически етикет и протокол
 • Мениджмънт на предизборна кампания

Ръководител на програмата е доц. д-р Даниела Пастармаджиева

Учебен план

Квалификационна характеристика