Политически науки и национална сигурност

Катедра „Политически науки и национална сигурност във ФИСН при ПУ „Паисий Хилендарски” е наследник на създадената през 1999 г. катедра „История и теория на икономическите и политическите системиръководена от доц. Желка Генова (1999-2003 г.; 2010-2011 г.), доц. д-р Мариана Михайлова (2003-2007 г.), доц. д-р Вера Кацаркова (2007-2010 г.). През този период катедрата отговаря за организацията на обучението на бакалаври, магистри и докторанти по специалностите „Макроикономика”, „Социология и политически науки”, „Политология” в професионалните направления по Икономика и Политически науки.

През 2011 г. катедрата променя наименованието си на „Икономически и политически науки“ и под ръководството на доц. д-р Олга Симова (2011-2012 г.) и доц. д-р Аксентия Замфирова (2012-2015 г.) организира обучението на бакалаври, магистри и докторанти по специалностите „Макроикономика” и „Политология”.

С решение на Академичния съвет (Протокол №39/02.02.2015 г.) е обособена и създадена катедра „Политически наукиръководена от доц. д-р Драгомир Генов (2015-2016 г.) и проф. д-р на науките Румен Кънчев (2016-2019 г.). Предвид нарастващите обществени потребности от висококвалифицирани специалисти за работа в структурите по сигурност е разработен и акредитиран проект за откриване на специалност „Национална сигурност” (2018 г.) и от учебната 2018/2019 г. катедрата организира и отговаря за обучението на студенти по специалностите „Политология” и „Национална сигурност”. От 2018 г. наименованието на структурата, е катедра „Политически науки и национална сигурност (Протокол № 31 на АС/19.11.2018 г.). Ръководител на Катедрата е доц. д-р Алексей Петров (от 2019 г.).

В годините на съществуването си, независимо от неизбежните и естествени трансформации, катедрата „Политически науки и национална сигурност развива висококвалифициран академичен състав и формира иновативен интелектуален капацитет за справяне с огромното предизвикателство на времето – потребността от качествено висше образование и подготвени, отговорни и креативни професионалисти.

В екип, развиващ научно-изследователска дейност в сферата на политическите науки и националната сигурност, катедрата определя своята мисия в извеждане на научното познание извън рамките на институцията и прилагането му в полза на общественото развитие, като се стремим да имаме проактивна роля в обществено-политическите процеси. За постигане на мисията академичният състав развива своя научно-изследователски потенциал с цел нашата експертиза и познание да бъдат съизмерими с утвърдени международни образователни институции. Наред с това работим за изграждането на специалисти, способни да мислят критично, да анализират, да оценяват, да имат практически умения и да бъдат конкурентоспособни с цел след завършване на обучението си да се реализират успешно в професионалните направления. Катедрата изгражда и разширява мрежа от партньори в лицето на експерти от практиката, институции на централната и местната власт, неправителствени организации и представители на бизнеса.

Детайлна информация за събития, научни форуми и образователни програми може да намерите на сайта на катедрата