Икономика и финанси на зеления преход

ИКОНОМИКА И ФИНАНСИ НА ЗЕЛЕНИЯ ПРЕХОД

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ: Икономика

ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН: магистър

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ: икономист

ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ: редовна

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОБУЧЕНИЕТО:

2 семестъра – за ОКС „бакалавър“ от професионалните направления Икономика и Администрация и управление

4 семестъра – за ОКС „бакалавър“ по други направления

УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

 • диплома за завършена ОКС „бакалавър“

ФОРМА НА ДИПЛОМИРАНЕ: държавен изпит

Програмата има за цел да подготви специалисти с актуални финансово-икономически знания и умения в областта на най-търсените специфични квалификации, свързани с управлението на прехода към зелена икономика.

Студентите ще бъдат обучени да извършват оценки и одит в съответствие с регулаторната рамка, да правят анализи и прогнози за икономическите и социалните ефекти от прехода към зелен и устойчив бизнес, да осигуряват финансиране и мониторинг на процесите.

Завършилите магистърската програма ще имат следните възможности за професионална реализация:

 • ръководни и експертни позиции във финансовия сектор, включително банковия и застрахователния сектор;
 • мениджъри на стопански субекти в процес на преструктуриране във връзка със зеления преход;
 • експертни и ръководни позиции в общинските администрации в областта на околната среда и възобновяемата енергия в контекста на зелената икономика и кръговата икономика.

Основни академични курсове:

 • Финансиране на зелени проекти. Зелени финанси.
 • Промени и оценка на въздействието върху околната среда
 • Зелени работни места и пазар на труда
 • Зелени градове и урбанизация
 • Международни екологични политики и Екологична политика на ЕС
 • Екоиновации и устойчив бизнес
 • Екомаркетинг (зелен маркетинг)
 • Управление на зелени проекти в банките

Ръководител на програмата е проф. д-р Даниела Бобева.

Учебен план – неспециалисти

Учебен план – специалисти

Квалификационна характеристика