Теофана Димитрова

Лична информация

доц. д-р Теофана Димитрова,

е-мейл адрес: teofana.dimitrova@uni-plovdiv.bg

телефон: 032/ 261 366,

кабинет: 128 ст.,

приемно време: вторник 12.00-13.00

 

Преподавателска дейност

учебни дисциплини: Маркетинг, Маркетингови изследвания, Маркетингов мениджмънт, Бранд мениждмънт

 

Научни интереси

Маркетинг, Маркетингов мениджмънт, Фирмена конкурентоспособност, Бранд мениджмънт

 

Научни трудове

  1. ДИСЕРТАЦИЯ

Управление на продуктовия микс (на примера на пивоварната индустрия). Публична защита, Пловдив, май 2013 г., с. 202.

Рецензенти:

Проф. дин Рангел Трендафилов

Проф. д-р Йордан Йорданов

Управление на продуктовия микс (на примера на пивоварната индустрия). Автореферат на дисертация, УИ „П. Хилендарски“, П., 2013, с. 40.

 

  1. МОНОГРАФИИ

Димитрова Т. Маркетингов микс (теоретико-приложни аспекти), І част,  УИ „П. Хилендарски”, П., 2014, с. 152.

 

  • УЧЕБНИЦИ, УЧЕБНИ ПОМАГАЛА

Димитрова Т. Учебно помагало: Маркетинг (тезиси, задачи, казуси, тестове), УИ „П. Хилендарски”, П., 2014, с. 127.

Димитрова Т. Учебно помагало: Маркетинг (тезиси, задачи, казуси, тестове), УИ „П. Хилендарски”, П., 2016, с. 152.

 

  1. СТУДИИ

Димитрова Т. Продуктов микс (концепти, терминология и оперативни приложения), Научни трудове на Факултета по икономически и социални науки,  УИ „П. Хилендарски”, том № 8, П., 2012, с. 173 – 190.

Димитрова Т. Състояние и развитие на пивоварната индустрия в България (ретроспективен анализ на развитието на сектора), Научни трудове на Факултета по икономически и социални науки,  УИ „П. Хилендарски”, том № 8, П., 2012, с. 257 – 289.

Димитрова Т. Структуриране на каналите за реализация на производствена бизнес организация, Научни трудове на Факултета по икономически и социални науки, УИ „П. Хилендарски”, том № 6, П., 2009, с. 237 – 258.

Димитрова Т. Възможности за измерване и оценка на конкурентоспособността на продуктите, Научни трудове на Факултета по икономически и социални науки,  УИ „П. Хилендарски”, том № 9, П., 2013, с. 259 – 277.

 

  1. СТАТИИ И ДОКЛАДИ

Димитрова Т. Маркетинг микс: някои аспекти от еволюцията на възгледите, Сборник: Икономика и туризъм (Икономика, демография, туризъм), УИ „П. Хилендарски”, Том ІІІ, 2012, с. 35 – 43.

Димитрова Т., Т. Янкова. Параметрично моделиране на жизнения цикъл на продукта, Сборник: Изследователски методи и технологии в икономическите и социални науки, УИ „П. Хилендарски”, П., 2012, с. 427 – 435.

Dimitrova T. Evolvement of Trade Mark To Brand, Trakia Journal of  Sciences, vol. 9, S. Z., 2011, рр. 218 – 221.

Димитрова Т. Базови теоретични концепции за набирането и подбора като аспект от управлението на човешките ресурси, Сборник: Взаимодействието теория – практика: ключови проблеми и решения, „ЕКС – ПРЕС” ООД, Б., 2011, с. 449 – 454.

Dimitrova T. Alcohol Drinks in Bulgaria: Key Trends and Future Perspectives,  Trakia Journal of  Sciences, vol. 11, S. Z., 2013, pp. 401 – 404.

Димитрова Т., В. Станев. Стойностният подход в управлението на бренда, Сборник: Знанието – традиции, иновации, перспективи, „ЕКС – ПРЕС” ООД, Б., 2013, с. 480 – 484.

Станев В., Т. Димитрова. Цветовете в рекламата – трите страни на медала,  Сборник: Знанието – традиции, иновации, перспективи, „ЕКС – ПРЕС” ООД, Б., 2013, с. 406 – 412.

Димитрова Т. Конкурентоспособност на продуктите: методологически аспекти, Сборник: Перспективи пред индустриалния бизнес, „Иво-консулт”, В., 2013, с. 93 – 96.

Димитрова Т., К. Десев. Електронните системи за управление на взаимоотношенията с клиенти – състояние и перспективи, Сборник: ЕЛЕКТРОНИКА, С., 2014”, с. 248 – 253.

Dimitrova T. Theory of Constraints and Product mix Decision,  Научный журнал “ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ”,  Д., 2014, с. 54 – 57.

Димитрова Т. Активная упаковка – вызов для производителей и возможности перед ними. XXXV Международная научно-практическая конференция „Экономика и современный менеджмент: теория и практика”, Н., № 3 (35), 2014, с. 42 – 47.

Костова И., Т. Димитрова. Взаимодействие между цената и другите елементи на маркетинг микса,  Сборник: Източноевропейският преход и социално-икономическото разслояване, П., 2014, с. 183 – 189.

Димитрова Т. Маркетингова ориентация на фирмата” и/или „пазарна ориентация на фирмата, Сборник: Бизнесът – позитивната сила в обществото, С., 2014,  с. 250 – 257.

Димитрова Т. Вътрешният маркетинг: Панацея или Пандора, Сборник: Съвременни управленски практики VІІІ „Целесъобразност и риск в бизнес проектите”, 2014, Б., с. 127 – 132.

Димитрова Т. Маркетингов микс: началото и безкрая, Сборник: Времена на несигурност и рискове: възможности и перспективи за развитие, ИУ „П. Хилендарски”, П., 2014, с. 232 – 238.

Yosifov, T., T. Dimitrova. The banking sector product innovations – gearing factors for customer confidence, Scientific anniversary conference with international participation, Stara Zagora, 2015, pp 115 – 120.

Dimitrova G., T. Dimitrova. Competitiveness of the Universities: Measurement Capabilities, Scientific anniversary conference with international participation, Stara Zagora, 2017, под печат.

Dimitrova T. Wine Drinks in Bulgaria: Key Trends and Future Perspectives, Scientific anniversary conference with international participation, Stara Zagora, 2017, под печат.

Димитрова Т. Оценка на стратегическата позиция на организацията посредством SPACE анализ, // Народностопански архив, Година LXX, Книга 3 – 2017, с. 21 – 35.

Димитрова Т., К. Десев, В. Станев. Приложение на хибриден модел за анализ, комбиниращ методите AHP и SWOT – по примера на Неврологичното отделение на МБАЛ „Св. Пантелеймон“ – Пловдив, // Обща медицина, 4/2017, под печат.

Димитрова Т., А. Димитров. Възможности и ограничения за финансиране дейността на малките и средни предприятия в България по линия на Европейските структурни фондове, Сборник: Фирмите и пазарите в България в условията на евроинтеграция – продължаващата адаптация, „Наука и икономика”, В., 2008, с. 77 – 87.

Димитрова Т. Маркетинговата концепция в болничния сектор  (пациентът – цел или средство), Сборник: Предизвикателства пред висшето образование и научните изследвания в условията на криза, „ЕКС – ПРЕС” ООД, Б., 2010, с. 348 – 355.

Димитрова Т. Неориентираната  ориентираност  на  висшите  училища, работодателите  и  студентите  (относно  качеството  на  висшето  образование  и  критериите  за  професионална  реализация), Сборник: Научни изследвания – висше образование – иновации, УИ на МВБУ, С., 2011, с. 326 – 337.

Димитрова Т. Професионалната  реализация  на  дипломираните  студенти  в  ПУ  “П.  хилендарски”,  Сборник: Научни изследвания – висше образование – иновации, УИ на МВБУ, С., 2011, с. 316 – 325.

Димитрова Т. Организационно-управленска структура и организация на маркетинговата дейност, Сборник: Традиции и приемственост, „Фабер”, В. Т., 2012, с. 195 – 206.

Димитрова Т., В. Хаджиева. Продуктовият и дистрибуционният микс в оценката на конкурентоспособността на продуктите,  Сборник: „Източноевропейският преход и социално-икономическото разслояване”, П., 2014, с. 225 – 233.

Димитрова Т., М. Братков. Ценовият и промоционалният микс в оценката на конкурентоспособността на продуктите,  Сборник: „Източноевропейският преход и социално-икономическото разслояване”, П., 2014, с. 234 – 240.

Десев К., Т. Димитрова. CRM в онлайн социалните мрежи, Сборник: „Маркетингът – опит и перспективи“, 2017, с. 458 – 467.

 

Участия в научно-изследователски проекти 

Означения: В – вътрешен проект; Н – национален проект.

 

Проект (финансираща програма/организация, название) Година Вид проект
В Н
1 Ръководител на проект към Фонд „Научни изследвания” при Пловдивския университет „Паисий Хилендарски” на тема: Професионална реализация на дипломираните студенти в Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“. 2008-2009 В  
2 Участник в проект към Фонд „Научни изследвания” при Пловдивския университет „Паисий Хилендарски” на тема: Разработване на софтуерна система от аналитични и симулационни модели за преподаване на икономически и управленски знания. 2009-2010 В  
3 Участник в проект към Фонд „Научни изследвания” при  Пловдивския университет „Паисий Хилендарски” на тема: Интелигентни методи за обработка на бизнес информация. 2011-2012 В  
4 Участник в изследователски проект на фонд „Науч­ни изследвания“ при ПУ „Паисий Хилендарски “ на тема: Съвременни изследователски методи и технологии в икономи­ческите и социалните науки. 2013-2015 В  
5 Функционален експерт в национален проект BG051PO001-3.3.07-002, финансиран по ОП „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд: Студентски практики. 2013-2014   Н
6 Участник в национален проект BG051РО001-4.3.04-0064, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,  съфинансирана от Европейския социален фонд: Пловдивски електронен университет: национален еталон за провеждане на качествено електронно обучение във висшето образование. 2013-2014   Н
7 Участник в изследователски проект, финансиран от фонд „Научни изследвания“ при ПУ „Паисий Хилендарски“, Устойчивото развитие – икономически, социални и политически проблеми. 2015-2016 В  
8 Академичен наставник в национален проект BG051PO001-3.3.07-002, финансиран по ОП „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд: Студентски практики 2016-2017   Н
9 Участник в проект към Фонд „Научни изследвания” при  Пловдивския университет „Паисий Хилендарски”: ЧФ 2016-6 Филип Котлър и маркетингът – традиции, превъплъщения, визии. 2016 В  
10 Участник в проект към Фонд „Научни изследвания” при  Пловдивския университет „Паисий Хилендарски” на тема:  Маркетингови комуникации и изграждане на конкурентни предимства от висшите училища. 2017-2018 В  
11 Участник в проект на към Фонд „Научни изследвания” при  Пловдивския университет „Паисий Хилендарски” на тема:  Предизвикателства и бариери пред задълбочаване на интеграционните процеси за новоприетите страни членки на ЕС /на примера на България/. 2017-2018 В  
12 Академичен наставник в национален Проект BG05M20P001-2.002-0001, финансиран по ОП „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд: Студентски практики 2017-2018   Н
Общо:

 

12 8 4

 

 

https://www.researchgate.net/profile/Teofana_Dimitrova