Вера Хаджиева

 1. Лична информация – име, имейл, телефон, кабинет, приемно време

Гл. ас. д-р Вера Василева Хаджиева

Телефон: 032/261 379

Кабинет: 126 ст.

e-mail: verahadzhieva@uni-plovdiv.bg

Приемно време: Петък 7:00 ч. – 9:00 ч. (за II семестър на уч. 2020/2021 г.)

 1. Преподавателска дейност

„Управление на качеството”

Учеб­ната дис­цип­ли­на „Управление на качеството” е с на­уч­но-прак­ти­чес­ка насоченост. Целта на учебния курс е изграждане на комплекс от теоретични познания и придобиване на практически умения за решаване на основни задачи от областта на:

 • Въведение в управлението на качеството (Историческо развитие и приносът на класиците; Същност на качеството; Изисквания и критерии за оценка на качеството на услугата и фактори за оценка на качеството в туризма; Управление на качеството и принципи на управление на качеството; Тотално управление на качеството; Ориентиран към качеството маркетинг; Концепция за снижаване на разходите по притежаване на продукта и концепция за важните потребителски характеристики);
 • Икономика на качеството (Основни индикатори за оценка на работата по качеството; Загуби и разходи свързани с качеството; Цена на качеството; Фази и етапи на дългосрочна програма по качеството, основни стъпки в една програма за подобряване на качеството, основни грешки в работата по качеството);
 • Принципи за анализ, осигуряване, организиране, контрол (Принципи за анализ на качеството; Принципи за осигуряване на подобрения по качеството; Принципи за организиране на работата по качеството; Принципи на контрол; Проблеми на качеството и методи за тяхното решаване);
 • Системи за управление на качеството (Същност и история на развитието на документирани системи по качеството, сертификация и одит);
 • Стандарти за управление на качеството (Международна организация за стандартизация (ISO), същност на стандартизацията, национални, регионални и международни органи по стандартизация; Структура на серията стандарти ISO 9000; Стандарт ISO 9000; Стандарт ISO 9001; Други стандарти и системи по качеството; Интегрирани системи за управление).

Придобитите компетенции ще служат и като основа за по-нататъшното квалификационно развитие и усъвършенстване в областта на управлението на качеството.

„Управление на организационното усъвършенстване”

Учебният материал по дисциплината „Управление на организационното усъвършенстване” надгражда теоретичните познания и практическите умения на студентите по дисциплината „Управление на качеството”. В учебния курс се акцентира върху:

 • Теоретични основи на организационното съвършенство (Същност на организационното съвършенство; Класическа управленска теория; Системна теория);
 • Организационен модел на действие (Процес на оценяване; Процес на проектиране; Концептуална рамка на организационното съвършенство);
 • Технология на организационното оценяване и проектиране в съвършените организации (Процесът на оценяване и процесът на проектиране; Подходи към специфичните въпроси на проектирането);
 • Движещи сили (фактори) и етапи на промяната (Темп на промяната; Движещи сили (фактори) на промяната; Етапи на промяната);
 • Управление на процесите на промяна в съвършените организации (Стратегии за организационна промяна; Управление на културните промени; Динамика на промените в съвършените организации);
 • Награди за качество и съвършенство (Същност, характеристики, развитие и значение; Награда за качество „Деминг”; Национална награда за качество „Болдридж; EFQM награда за съвършенство; Премия на Правителството на Руската федерация; Германска награда за качество; Национална японска награда за качество);
 • Kaizen – концепцията за непрекъснатото усъвършенстване и Six Sigma – съвременна концепция за управление на качеството (Kaizen – същност и характеристики, Kaizen като част от стила Toyota, основни концепции, принципи; Six Sigma – същност и характеристики, внедряване);
 • Европейски модел за съвършенство и концепции на съвършенство. Самооценяване спрямо Евромодела за съвършенство (Същност на съвършенството и основни концепции; Евромодел за съвършенство; Самооценяване);
 • Инструменти и техники за развитие на компетентността – учене и информация (Ученето – основни положения и елементи; Информацията – техники и инструменти за измерване, анализ и управление);
 • Управление за устойчив успех на организациите – международният стандарт ISO 9004 и непрекъснатото подобряване на постиженията (Същност и характеристики; БДС EN ISO 9004:2009);
 • Управление на непрекъснатото усъвършенстване (Същност, характеристики и стъпки на непрекъснатото усъвършенстване).

„Планиране и прогнозиране” 

Осъществяването на стопанската дейност в условията на динамични промени, неопределеност на средата и висока степен на риск определят мястото и значението на планирането като основна функция на управлението. Правилното планиране на стопанските процеси е главна предпоставка и решаващ фактор за успешно ръководство на стопанските субекти, за гъвкаво и адекватно организиране на тяхната дейност, за непрекъснат контрол на икономическите параметри, за осъществяване на необходимата координация, за мотивация и стимулиране на персонала.

Целта на учебния курс по „Планиране и прогнозиране“ е да изгради система от фундаментални теоретични знания и практико-приложни умения за изучаване, анализ и оценка на икономическите явления и процеси в тяхната взаимна връзка, зависимост и обусловеност.

Съдържанието на курса обхваща в логична последователност и взаимна обвързаност основните аспекти и проблеми на планирането и прогнозирането в стопанската сфера: методи и техники за дългосрочно предвиждане на развитието на икономическите процеси; стратегическо планиране, разработване и избор на стратегия; фирмено планиране и функционални раздели на фирмения план.

След завършването на курса по „Планиране и прогнозиране“ студентите:

 1. ще познават:
 • целите, функциите, принципите и подходите на планирането и прогнозирането на икономическите системи;
 • основните техники и методи за прогнозиране и планиране на стратегическо, оперативно и функционално равнище;
 • основните направления и аспекти на планирането и прогнозирането в обособените подсистеми на стопанските субекти;
 • сложните и многопосочни взаимни връзки и зависимости между икономическите параметри на стопанската дейност.
 1. ще умеят:
 • да проучват, анализират и оценяват условията, факторите и причините, които оказват влияние върху развитието на икономическите процеси;
 • да предвиждат измененията и динамиката на факторите на външната и вътрешната среда и гъвкаво и адаптивно да оценяват тяхното влияние върху развитието на стопанските процеси;
 • да изграждат абстрактно-логически модели на желаното бъдещо състояние на икономическите системи чрез специфичните методи и подходи на планирането и прогнозирането;
 • да разработват прогнози, стратегии и планове за развитие на стопанската дейност с практико-приложна насоченост в сферата на фирменото планиране.

3. Научни интереси 

Основните ми научни интереси и научни области на изследователска работа са свързани с дисциплините, които водя: „Управление на качеството”, „Управление на организационното усъвършенстване” и „Планиране и прогнозиране”.

4. Научни трудове и участия в научно-изследователски проекти

https://www.researchgate.net/profile/Vera_Hadzhieva