Велин Станев

 

Лична информация – име, имейл, телефон, кабинет, приемно време

проф. д-р Велин Станев, velstan@yahoo.com, 0888 293913, приемно време:

четвъртък, от 14 часа до 15 часа в 349 кабинет, Ректорат.

 

Преподавателска дейност – какви учебни дисциплини води със студентите:

 1. Комуникация и комуникационна политика – за нуждите на бакалаврите от ФИСН и ФФ.
 2. Бизнес комуникация и връзки с обществеността – за нуждите на бакалаврите от ФИСН и ФФ.
 3. Реклама и рекламна политика – за нуждите на бакалаври и магистри от ФИСН, ФФ, ФИФ и ПФ.
 4. Връзки с обществеността – за нуждите на бакалаври и магистри от ФИСН, ФФ и ФИФ
 5. PR и имиджмейкърство – за нуждите на магистрите от ФИФ.
 6. Увод в комуникацията – за нуждите на бакалаври от ПФ и магистри от ФИФ.
 7. Основи на масовата комуникация – за нуждите на бакалаври от ФИСН.
 8. Социология на масовата комуникация – за нуждата на магистри от ФИСН.
 9. Радиопрограмиране и управление – за нуждите на магистри от ФИФ.
 10. Пресжурналистика – за нуждите на магистри от ФИФ.
 11. Интегрирани маркетингови комуникации. Потребителят на XXI в. – за нуждата на магистри от ФИСН.

 

Научни интереси – описание на областта и темите за изследване

Маркетинг, Маркетингови комуникации:

Основа на комуникацията

Масова комуникация

Реклама

ПР

Интегрирани маркетингови комуникации

Бизнескомуникация

 

Участия в научно-изследователски проекти  

Участник в проект към Фонд „Научни изследвания” при  Пловдивския университет „Паисий Хилендарски” на тема: SR11 FESS 003/30.05.2011 Интелигентни методи за обработка на бизнес информация.

Академичен наставник в национален проект BG051PO001-3.3.07-002, финансиран по ОП Развитие на човешките ресурси, съфинансирана от Европейския социален фонд: Студентски практики, 2013/2014.

Ръководител в проект към Фонд „Научни изследвания” при  Пловдивския университет „Паисий Хилендарски” на тема: Проект ЧФ 2016-6, Национална студентско-докторантска конференция: Филип Котлър и Маркетингът – традиции, превъплъщения, визии – 2016.

 

Академичен наставник в Проект BG05M20P001-2.002-0001, Студентски практики, 2016/2017.

 

Участник в проект на НПД № 959 „SAHWA“ – Empowering the young generation: towards a new social contract in South and East Mediterranean countries (Пробуждане. Овластяване на младото поколение: Към нов социален договор в Южното и Източното Средиземноморие), FP7-SSH-2013-2.

Ръководител на проект към Фонд „Научни изследвания” при Пловдивския университет „Паисий Хилендарски” МУ17-ФИСН-008 от 2017 г. на тема: Маркетингови комуникации и изграждане на конкурентни предимства от висшите училища.

 

 1. Научни трудове

МОНОГРАФИИ

 

Станев, В. 2007. Американското форматно радио (Аспекти на развоя и програмирането). П.: УИ” П. Хилендарски”

Станев, В. 2013. Какво е и какво не е PR. С.: Сиела.

 

Станев, В. 2016. Пет спорни области в рекламата, П.: УИ” П. Хилендарски”

 

Стойчев, Л., В. Станев. 2017. PR като част от управлението и управлението на PR.  П.: УИ” П. Хилендарски”

 

УЧЕБНИК

Станев, В. 2014. Рекламната комуникация. П.: УИ” П. Хилендарски”.

 

АЛМАНАХ

Станев, В. 2014. Юбилеен албум-алманах: 20 години ФИСН. П.: УИ” П. Хилендарски”.

 

СТУДИИ

Станев, В., 2012. От „прекрасния нов свят” на модернизма, през постмодерните „безпокойства”, до глокалните неосветове – в търсене на щастието от притежанието и консумацията. Сборник: Научни трудове – ФИСН, Том 8, П.: УИ П.Хилендарски” (423-444)

 

Станев, В., 2013. Росър Рийвз – екзекутор или създател на творческата оригиналност в рекламното послание. Сборник: Научни трудове на ФИСН, Том 9, П.: УИ П.Хилендарски” (301-322)

 

 

СТАТИИ И ДОКЛАДИ

 

Станев, В., Радиото, В: в. Пловдивски труд, 28.01.2005., с. 4

 

Станев, В., Първите 50, В: в. Пловдивски труд, 20.05.2005., с. 4

 

Станев, В., 2008, Американската обществена радиосистема или какво е и какво не е БНР? В: Viva Vox,  Юбилеен сборник в чест на професор Веселин Димитров, С.:   УИ „Св. Климент Охридски“. (179 -191)

 

Станев, В., 2008, Комерсиалното радио – форматният афиш. В: Сборник Словото: образи и отражения. П.: Контекст. (416-423)

 

Станев, В., 2008, Програмните формати на комерсиалното американско радио. В: Сборник Словото: образи и отражения. П.: Контекст. (424-434).

 

Станев, В., 2009. Българското частно радио: рекламата, пазарът и влиянията на американската комерсиална радиосистема. В: Сборник Текстове и прочити. П.: Контекст (255-262).

 

Станев, В., 2009. Комерсиалността като двигател в развоя, програмирането, организацията и управлението на американското форматно радио. В: Сборник Текстове и прочити. П.: Контекст (247-254).

 

Станев, В., 2010. Масмедии и PR. Субсидираният прозорец към света. В: Сборник Планета слово. П.: Контекст (240-248).

 

Станев, В., 2010. Контролираното проникване в неконтролираните канали за масова комуникация. В: Сборник Планета слово П.: Контекст (249-257).

 

Станев, В., 2010. Масмедии и реципиенти (универсалното фрагментиране на неуниверсалната аудитория). В: Сборник Предизвикателствата пред висшето образование и научните изследвания в условията на криза.  Б.: БСУ, Том I (64-71).

 

Станев, В., 2010. PR и публики „срещу” масмедии и аудитории (колизия или изгубване в превода). В: Сборник Предизвикателствата пред висшето образование и научните изследвания в условията на криза.  Б.: БСУ, Том I (72-79).

 

Станев, В., 2010. Обществеността на връзките с обществеността (публики или аудитории). В: Сборник Предизвикателствата пред висшето образование и научните изследвания в условията на криза.  Б.: БСУ, Том I (80-88).

 

Станев, В., 2011. „Преходът” в концепцията за качеството на висшето образование в условията на преход. В: Сборник Научни изследвания – висше образование – иновации. С. : МВУБ (459-469).

 

Станев, В., 2011. Наука ли е PR. В: Сборник „Думи срещу догми”. П.: Контекст (275-282).

Станев, В., 2011. Субектът на връзките с обществеността (Деривация и пролиферация). В: Сборник  Взаимодействието теория – практика: ключови проблеми и решения. Б: БСУ, Том IV (108-114).

 

Станев, В., 2012. Mass Media Vs PR – Interaction Or Conflict Of Interests. В: TRAKIA JOURNAL OF SCIENCES. Vol. 9, SZ (161-168)

 

Станев, В., 2012. „Модернизъм, постмодернизъм и потребителските им доминанти. В: Сборник „Изследователски методи и технологии в икономическите и социалните науки”. П. : УИ „П. Хилендарски” (218-226).

 

Станев, В., 2012. Позитивизъм Vs интерпретатативизъм в проучванията на потребителското поведение В: Сборник „Изследователски методи и технологии в икономическите и социалните науки”. П.: УИ „П. Хилендарски” (227-235).

 

Станев, В., 2012. Изкуственият интелект и интелигентните методи за обработка на бизнес информация – аспекти от безпокойствата на неинформатика В: Сборник „Изследователски методи и технологии в икономическите и социалните науки”. П. : УИ „П. Хилендарски” (436-444).

 

Станев, В., 2013. Властта на рекламата и рекламата като власт В: Сборник „Традиции, посоки, предизвикателства” Том III. С.: УИ „П. Хилендарски – Смолян” (26-34).

 

Димитрова Т., В. Станев. 2013. Стойностният подход в управлението на бренда. БСУ В.: (Сборник) Знанието – традиции, иновации, перспективи. Том III. (480-484)

 

Станев, В., 2013. THE USP CONCEPT – THE VERY END OR THE BRAND NEW START OF CREATIVITY IN ADVERTISING В: TRAKIA JOURNAL OF SCIENCES, Vol 11, SZ (354-360).

 

Станев, В., Т. Димитрова. 2013. Цветовете в рекламата – трите страни на медала. БСУ В.: (Сборник) Знанието – традиции, иновации, перспективи. Том III. (406-412)

 

Станев, В. 2014. Рекламирането в интернет – бъдещето е сега, ако има бъдеще. В: (Сборник) „Целесъобразност и риск в бизнес проектите. Международна научна конференция Съвременни управленски практики” VIII. Б.: БСУ. (152 – 160)

 

Станев, В., 2014. Вайкъри и експериментът му в пазарния контекст на епохата. В: Сборник с доклади от международната юбилейна научна конференция на тема Източноевропейският преход и социално-икономическото разслояване”. П.: КИА (190-197)

 

Станев, В., 2014. Подсъзнателното рекламиране – реалност или илюзия. В: Сборник с доклади от международната юбилейна научна конференция на тема Източноевропейският преход и социално-икономическото разслояване”. П.: КИА (198 – 203)

 

Станев, В., 2014. За глобализирането на България – няколко въпроса извън „обичайния” дискурс В: Сборник „Бизнесът – позитивната сила в обществото (20 години МП „Бизнес администрация”, 4 юни 2013).” С.: НБУ (96-105).

 

Станев, В., 2014. Реклама „против“ PR (исторические аспекты конфликта. В: Сборник статей по материалам XXXV международной научно-практической конференции „Економика и современный мениджмент: теория и практика – Новосибирск”, № 3 (35). Н.: СиБАК (7-15)

 

Станев, В., 2014. PR „против” рекламы (отличия как несовершенства). В: Сборник статей по материалам XXXV международной научно-практической конференции „Економика и современный мениджмент: теория и практика – Новосибирск”, № 3 (35). Н.: СиБАК (7-15)

 

Станев, В., 2015. The Contemporary Consumption And The Human Body. В: TRAKIA JOURNAL OF SCIENCES, SZ.:TJS Vol. 13, Supplement 1 (179-184)

 

Станев, В., 2015. The Physical And Social Aspects Of The Human Body As A Reagent For The Consumption. В: TRAKIA JOURNAL OF SCIENCES, SZ.: TJS, Vol. 13. Supplement 1 (185-190)

 

Станев, В. 2015. Организациите и техните публики” – как малкото камъче обръща каруцата. В: Сборник от юбилейната научно практическа конференция „Времена на несигурност и рисковее: възможности и перспективи за развитие”. П. : УИ „П. Хилендарски”. II том. (85-92)

 

Стойчев, Л., В. Станев (2015). Оценяването на ефективността на PR – реалност или илюзия. Сборник с доклади от XI международна научна конференция на младите учени на тема „Икономиката на България и Европейския съюз: конкурентоспособност и иновации“. С.: Издателство на ВУЗФ „Св. Григорий Богослов”.

Станев, В. 2016. Филип Котлър и маркетингът (пленарен доклад). В сборник на ФИСН: Филип Котлър и маркетингът – традиции, превъплъщения, визии. П. : УИ „П. Хилендарски”.

 

Станев. В. 2017. Историческо периодизиране на рекламата – проблеми и решения. В.: Народостопански архив, Свищов

 

Станев. В. 2017. Advertising in the Age of Hyper Consumption. В: TRAKIA JOURNAL OF SCIENCES, SZ.: TJS

 

Станев, В., Г. Димитрова. 2017. Корпоративният имидж в контекста на конкурентоспособността. В. СУБ Сборник

 

Димитрова, Г., В. Станев. 2017. Корпоративният имидж като конкурентно предимство. В. СУБ Пловдив

 

Димитрова, Т, К. Десев, В. Станев. 2017. Приложение на хибриден модел за анализ,   комбиниращ методите AHP И SWOT – по примера на неврологично отделение на  МБАЛ „Св. Пантелеймон“ – Пловдив