Татяна Нецева-Порчева

 1. Лична информация – име, имейл, телефон, кабинет, приемно време

доц. д-р Татяна Нецева-Порчева

tnetseva@gmail.com

+ 359 889 296 347

каб. 126

приемно време: 11.00 – 13.00ч. /летен семестър/, каб. 126

 1. Преподавателска дейност – какви учебни дисциплини води със студентите в ПУ;

                 ОКС „БАКАЛАВЪР“

 • Стратегически маркетинг
 • Маркетинг на индустриалния пазар

ОКС „МАГИСТЪР“

 • Маркетинг на услугите
 1. Научни интереси – описание на областта и темите за изследване

B2B маркетинг, Маркетинг на услугите, Ценова политика

 1. Научни трудове и участия в научно-изследователски проекти
 2. Монография
 3. Нецева-Порчева, Т., Ценообразуване на база ценност – в търсене на печеливши ценови решения, ИК-УНСС, София, 2012, 162 стр.
 4. Учебници и учебни помагала
 5. Нецева-Порчева, Т., Теория и практика на трансферното ценообразуване, УИ „Стопанство”, София, 2011, 174 стр.
 6. Дуранкев, Б., Катранджиев, Хр., Нецева-Порчева, Т. и др., Глава десета „Ценова политика” в учебника „Ключ към маркетинга“, УИ „Стопанство”, София, 2011, стр. 300-337.
 7. Желев, С., Младенова, Г., Нецева-Порчева, Т. и др., Глава осемнадесета „Маркетинг на услугите“ в учебника „Маркетинг“, ИК-УНСС, София, 2012, стр. 486-519.

III.  Статии

 1. Нецева-Порчева, Т., Ценообразуване на инвестиционни продукти – още един прочит с поглед в бъдещето, сп. Бизнес посоки, бр. 2/2014 г., Издание на Центъра по икономически и управленски науки – Бургаски свободен университет, Бургас, декември 2014, стр. 67-76.
 2. Нецева-Порчева, Т., Иновации в ценообразуването – ценообразуване на база ценност, Юбилеен сборник „Маркетингови метаморфози и предизвикателства в дигиталната ера“ по случай 15-годишнината на катедра „Маркетинг“ в Центъра по икономически и управленски науки на БСУ, Бургас, юни 2013, стр. 188-209.
 3. Netseva-Porcheva, Т., Application of the Price Discrimination in Marketing, Economic Alternatives, Issues 3, 2013, pp. 51-63.
 4. Нецева-Порчева, Т., Сегментирането на пазара на база ценност – необходимо условие за успешно ценообразуване, сп. Икономически и социални алтернативи, бр. 2, ИК-УНСС, 2012, стр. 63-74.
 5. Нецева-Порчева, Т., Теоретични и приложни аспекти на стойностното ценообразуване, сп. Икономически алтернативи, бр. 5, УНСС, 2010, стр. 120-133.
 6. Netseva-Porcheva, Т., Value-Based Pricing – А Success Factor in the Competitive Struggle, Marketing, 2011, vol. 42, no. 4, pp. 227-236.
 7. Netseva-Porcheva, Т., Value-Based Pricing, Marketing, 2010, vol. 41, no. 4, pp. 250–255.
 8. Научни доклади на конференции
 9. Нецева-Порчева, Т., Ценообразуване на услуги – особености, опит и перспективи, Международна научна конференция, посветена на 20 години от създаването на катедра Маркетинг при Икономически университет-Варна, Варна, 29-30 юни 2017, стр. 289-300.
 10. Нецева-Порчева, Т., Ценови стратегии на фирмите в условия на икономическа криза, Научна конференция с международно участие „Знанието – традиции, иновации, перспективи“, Бургас, 14-15 юни 2013, стр. 386-393.
 11. Нецева-Порчева, Т., Използване на трансферните цени във фирменото управление, Научна конференция „Стратегическото планиране и програмиране: настояще и бъдеще“, София, 13 декември 2013, стр. 363-374.
 12. Нецева-Порчева, Т., Ценообразуването – реалност и проекции в бъдещето, Трета международна научна конференция „Маркетингът – реалност и проекции в бъдещето“, 28-29 юни 2012, Варна, стр. 297-306.
 13. Нецева-Порчева, Т., Нови тенденции в стратегическото ценообразуване, Международна юбилейна научна конференция 75 години Стопанска академия „Д. А. Ценов“ – Свищов „Икономиката и управлението в XXI век – решения за стабилност и растеж“, Том 3, 8-9 ноември 2011, Свищов, стр. 316-324.
 14. Нецева-Порчева, Т., Ценностен подход на ценообразуване, Дни на науката на ТУ-София 2011, 20 години Стопански факултет, IX Международна научна конференция „Мениджмънт и инженеринг’11”,  Том II, 19-22 юни 2011, Созопол, стр. 518-529.

 

 1. Научно-изследователски проекти
 2. Научно изследване „Профилиране на фирмите, опериращи в България, според възприетите ценови стратегии“, по договор НИД НИ-16/2017. Научното изследване е със срок на изпълнение 07.04.2017 г. – 07.04.2020 г. и е финансирано със субсидия от Държавния бюджет. Ръководител на проекта.
 3. Младенова, Г., Нецева-Порчева, Т. и др., Четвърта част „Адаптиране на ценовите стратегии на фирми, опериращи в България в условията на икономическа криза“ в разработка по проект „Маркетинговите стратегии на фирми, опериращи в България в условията на икономическа криза“, финансиран от фонд „НИД на УНСС, договор № НИД 1-18/2011 г., ИК-УНСС, София, 2015, стр. 79-99.
 4. Катранджиев, Хр., Нецева-Порчева, Т. и др., Раздел трети „Влияние на икономическата криза върху харченето, спестяването и ползването на заеми“ в разработка по проект „Изследване на потребителското поведение по време на криза – промени в харченето, спестяването и ползването на заеми“, финансиран от фонд „НИД на УНСС, договор № НИД 21.03-36/2009, ИК-УНСС, София, 2013, стр. 39-76.

 

https://www.researchgate.net/profile/Tatyana_Netseva-Porcheva