Проф. дин. Мария Сотирова

МАРИЯ ГЕОРГИЕВА СОТИРОВА

Трудов стаж

03.2009 г. – 1.07. 2015 г.  Професор, Факултет по икономически и социални науки на ПУ „Паисий Хилендарски”, преподавател по „Икономика на труда“, „Управление на човешките ресурси“,  Организационно проектиране, Структурни политики на ЕС. Пловдив, ул. „Цар Асен“ 24.

1.11.2003 – 2009 г.  Доцент, Факултет по икономически и социални науки на ПУ „Паисий Хилендарски” преподавател по “Икономика на труда” и  “Управление на човешките ресурси”, „Социална политика на ЕС“, Пловдив, ул „Цар Асен“ № 24.

1.03.1998 – 1.11.2003 г. ПУ “П. Хилендарски” , зам. декан, доцент

1.09.1990 – 1.03.1998 г.  София, Институт по индустриални отношения и мениджмънт “ОКОМ”, зам. директор, ст. н. сътрудник ІІ степен, Отговорности – за програмиране на следдипломно обучение и консултантски услуги

1.05.1990 – 1.09.1990 г. София, Президент на Република България, старши съветник,отговорности – в областта на социалната политика

1988 – 1990 г. София, Научно-изследователски институт по профсъюзни проблеми “Георги Димитров”, директор, ст. н. ІІ степен, отговорности – общо ръководство с приоритетни отговорности за изследователската дейност

1986 – 1988 г.  София, Научно-изследователски институт по профсъюзни проблеми “Георги Димитров”, зам. директор, ст. н. сътрудник, отговорности – в областта на изследователската дейност

1983 – 1986 г.  София, Научно изследователски институт по профсъюзни проблеми Г. Димитров”, Ръководител програмен колектив, ст. н. сътрудник, отговорности – “Управление на труда и трудовите отношения”

1981 – 1983 г. София, ВИИ “Карл Маркс”, гл. асистент, отговорности – Икономика и организация на труда

1971 – 1982 г. София, Научно-изследователски институт по труда, Научен сътрудник І – ІІІ степен, отговорности –Организация на управленския труд

1969 – 1971 г.  Кюстендил, Териториален изчислителен център, систем-проектант, отговорности – Управление на индустриално предприятие

Образование и обучение

2009 г. Професор по научна специалност 05.02.16 икономика и организация на труда

2007 г.  Защита на дисертационен труд пред СНС за получаване на научната степен „доктор на икономическите науки”

1998 г. Доцент, ПУ “П. Хилендарски”

1986 г. Ст.н. с. II степен, НИИПП „ Г. Димитров” при ЦС на БПС

1980 г. Кандидат на икономическите науки, Научноизследователски институт по труда

1971 г. I – III степен, Научно-изследователски институт по труда

1969 г. Икономист, Висш  икономически институт “Карл Маркс”

Майчин език: Български език

Други езици: Френски език, Руски език

Технически умения: MS Office, Internet

Членство в научни и други организации: 

 • Член на Съюза на учените в България /СУБ/
 • Член на Българското ядрено дружество /БЯД/
 • Член на EAPN / European Anti-Poverty Network/

Проекти и  консултантска дейност:

 • Образователен проект на ПУ „Паисий Хилендарски“: „Пловдивски е- университет“ , финансиран от ОП „Развитие на човешките ресурси“.
 • Консултант по проект на КНСБ: „Системи на заплащане в реалния сектор на икономиката“, задание от проект „Сигурност чрез закона – гъвкавост чрез колективното трудово договаряне“, финансиран от ОП „Развитие на човешките ресурси“.
 • Консултант по проект на КНСБ: „Фирмени политики за съчетаване на трудовия и семейния живот“, задание от проект„Сигурност чрез закона гъвкавост чрез колективното трудово договаряне“ на КНСБ, финансиран от ОП „Развитие на човешките ресурси“, 2011 г.
 • Ръководител на изследователски проект „Пазарна оценка на инвестициите в човешки капитал, формиран в степените на висшето образование”, по линията на Национален фонд „Научни изследвания 2008-2010 г.”
 • Ръководител на проект „Софтуерна система за разработване на бизнес модели“ на Фонд „Научни изследвания“ на ПУ „Паисий Хилендарски“ 2009-2010 г.
 • Експерт по проект Политики на Европейския Съюз“ на Фонд „Научни изследвания“ на ПУ „Паисий Хилендарски“,
 • Експерт по проект „Политики за социално включване на местно равнище“, на Столична община в рамките на Европейската година на борбата срещу бедността и социалното изключване“, 2010 г.
 • Експерт по проект за студентска практика на тема „Структурните фондове в подкрепа на местното развитие на ЮЗУ „Неофит Рилски“, УНСС, Институт по социология, 2009 г.
 • Последици от финансовата и икономическа криза върху пазара на труда в България, Писмена консултация, по задание на Икономическия и социалния съвет в България, 2009 г.
 • Политики за социално включване в борбата срещу бедността в България, консултация по задание на Икономическия и социалния съвет в България, 2009-2010 г.
 • Състояние, проблеми и перспективи за развитие на професионалното образование и обучение в България – писмена консултация по задание на Социалния и икономически съвет в България, 2006 г.
 • Ръководител на консултантски проект „Студентски парични кредити и стипендии” от подкомпонент „Запазване на достъпността до висшето образование” на Проект „Модернизация на висшето образование в Република България от Заемното споразумение между Република България и Световната банка /2003-2004 г./
 • Участие в проект „Договаряне на гъвкаво работно време – европейски опит и възможности за прилагането му в България”, Институт за синдикални и социални изследвания на Конфедерацията на независимите синдикати в България и Фондация „Фридрих Ерберт”
 • Ръководител на изследователски проект „Гъвкавата заетост и проблеми на нейната регулация”, финансиран чрез конкурс от фонд „Научни изследвания” на ПУ „Паисий Хилендарски” /2003 -2004 г./
 • Ръководител на образователен проект „Развитие на туризма в Родопските общини /Ардино, Джебел, Черноочене/”чрез повишаване на професионалната квалификация на младежи със средно общо образование” по линията на програма „ФАР” на ЕС – 2002 г.
 • Участие в проект „Структурните фондове на Европейският съюз” по програма „Европа” на Делегацията на ЕК в България – 2001 г.
 • Университетски образователен проект между Пловдивския университет и Университета на Йорк, Великобритания за магистърска програма „Здравна икономика”, финансиран от Британския съвет, България 1998 – 1999 г.
 • Международен образователен проект за магистърска програма „Трудови пазари и системи на заетост”, по линията на Програма „Темпус – ФАР” на ЕС –
 • Консултант по проект „Изграждане на ресурсен център на социалния диалог”, компонент от Проект „Социален диалог” на Програма „ФАР” на ЕС 1996 -1997г.
 • Ръководител на проект „Изграждане и функциониране на Център за професионално обучение на социални работници” към МТСГ, по проекти финансирани със средства на Програма „ФАР” на ЕС, 1996 г.
 • Участие в проект „Трансфер на добри практики за мотивационно и професионално обучение на безработни”, изпълнен от ИИОМ „ОКОМ” с финансовата подкрепа на Фонд „Демокрация” на Дания, 1995 – 1996 г.

Публикации

Основни публикации през последните  години  /в периода 2007-2016/

 1. Сотирова, М., П. Димитров, Пазарната оценка на труда, монография, С. ИК „Труд и право“, 20116 г.
 2. За силата и безсилието на трудовоправните норми пред пазарния либерализъм, студия, с. 93-119, Юбилеен сборник, посветен на 80-те годишнината на проф. дюн. Васил Мръчков, 2014 г.
 3. Сотирова, М. От концептуалните проекции към образователната рамка на специалност „Макроикономика, статия, Пловдив, Научни трудове на ФИСН, том. 10, П. Университетско издеретлство „П. Хилендарски“, 2015 г.
 4. Сотирова, М. „Криза на пазарния или криза на политическия механизъм“, статия, сп. „Панорама на труда, бр. 3-4, 2014 г.26-36.
 5. Сотирова, М. „Работната заплата една твърде коментирана и компроментирана тема“, статия, сп. Панорама на труда“, бр. 5-6, 2013 г. стр.61-76.
 6. Сотирова, М. „Съвременни тенденции в разпределението на дохода от труд: пазарна и институционална обусловеност – икономически и социални последици“, доклад от Юбилейна конференция на катедра „Човешки ресурси и социална защита“, ОИФ на УНСС на тема: „Трудът и социалната защита – европейски и национални предизвикателства“, 18 май. 2013 г., под печат Сборник доклади от конференцията“.
 7. М. Сотирова, М. А. Замфирова, „ Ефектът на „креативното разрушение“ върху преструктурирането на икономическата активност /Или как се възстановява националната икономика/, доклад от Юбилейна конференция на катедра “Икономикс”, ОИФ на УНСС на тема: „Икономика и общество – глобални и регионални предизвикателства“, 31.Х.2013 г. Под печат сборник доклади.
 8. Сотирова, М. Подход за моделиране на факторната структура на работната заплата в пазарна среда, с. 241-252, Сборник „Изследователски методи и технологии в икономическите и социалните науки“, Международна научна конференция, 6-7 октомври, 2012 г.
 9. Сотирова, М. /2012/, Основни тези на класическата и неокласическата доктрина за пазарно формиране на работната заплата, студия, с.29-45. Научни трудове на ФИСН, ПУ „Паисий Хилендарски“, т. 8, с. 455. Пловдив, Университетско издателство „Паисий Хилендарски,
 10. Сотирова М. В. Иванова, (2012), Проблеми и политики на балансиране на семейния и трудовия живот, монография, С. Фондация „Фридрих Еберт и КНСБ, 223 с.
 11. Сотирова, М. Решението на основния проблем на икономическата наука в пазарната реалност, (2012), с.9-25, Сборник доклади от конференция „Икономически измерения и социални последици на глобалната криаз“ на ФИСН по повод 50-годишнината на ПУ „П.Хилендарски“, с. 278, Пловдив, Университетско издателство „Паисий Хилендарски“
 12. Сотирова, М. (2011), Предизвикателства пред икономическата теория и методология за трудовия пазар, студия в Научни трудове на ФИСН, том 7. Пловдив, Университетско издателство „Паисий Хилендарски“.
 13. Сотирова М. и кол. (2010) Конкурентни позиции на университетите и висшите училища на пазара на труда в България, монография, Въведение, Първа част т. І, Пета част, т.1, Пловдив, Университетско издателство „Паисий Хилендарски“., с. 221.
 14. Сотирова М. (2010). Стурктурните фондове в подкрепа на местното развитие. 36с. Студия в Сборник на ЮЗУ „Неофит Рилски”, УНСС, Институт по социология на БАН.
 15. Сотирова, М. (2010). Възможностите на социалния диалог за преодоляване на неравнопоставеността на мъжете и жените на работното място, с.12, доклад на международен семинар на Европейската конфедерация на труда.
 16. Сотирова, М., и кол. (2009). “Пазарна оценка на публичните и частните инвестиции в човешки капитал, формиран в степените на висшето образование, монография: Въведение, ч.І- т.1: с.8-19, т.3: с.26-31; т.4: 31-35; ч.ІІ-т.1: 36-59. София, ИК „Труд и право”, 272.
 17. Сотирова, М., (2009). Социалната политика и политиката по заетостта на Европейския Съюз: социални и структурни измерения на икономическата интеграция, гл. ІІІ, стр 113-187., монография “Политики на Европейския Съюз“, Пловдив, Университетско издателство „Паисий Хилендарски“ с. 211.
 18. Сотирова, М. (2009). Социалната практика в България пред предизвикателствата на европейската стратегия за гъвкавост и сигурност на пазара на труда. Студия в Научни трудове на Факултета по икономически и социални науки, с. 48-84, Годишник Научни трудове на ФИСН № 6, Пловдив, Университетско издателство „Паисий Хилендарски.
 19. Сотирова, М. (2009). Икономическата активност в България и нейните социални измерения. Обзорно-аналитичен доклад, Глава втора: т.3 – с.135-143; т.4-146-163. С., КНСБ/INE GSEE, с. 215.
 20. Сотирова, М. (2009). В условия на криза да инвестираме в човешки капитал, Статия в сп. „Човешки ресурси”, кн. 2/2009 г., /7 стр/.
 21. Сотирова, М. (2009). Есе върху приноса на Питър Дракър за „управлението чрез цели”, /5 стр./ Статия в Сборник от Ден на академичното слово в памет на Питър Дракаър. Пловдив, Университетско издателство „Паисий Хилендарски”.
 22. Sotirova, M., (2008), The notion of flexicurity: difficult translstion and more difficult implementation /Lessons from the Bulgarian Labor Market/, Voices from Bulgaria, EAPN and EAPN Bulgaria. /16 стр./
 23. Сотирова, М. (2007) Основният икономически избор и регулациите на заетостта, /с 35/. Студия в Научни трудове на Факултета на икономическите и социалните науки, Годишник № 5 Университетско издателство „Паисий Хилендарски”.
 24. Сотирова, М. (2007), Теоретични виждания и концепции за гъвкавата заетост, Статия, сп.  “Икономическа мисъл”, кн. 5. /25 стр/.
 25. Сотирова, М., (2007), Критериите за ефективност и справедливост в регулирането на системите на заетост, статия, сп. “Панорама на труда ”, стр. 75-89, бр. 9-10 / 2007. /стр. 15/.
 26. Сотирова, М. (2007), Гъвкави системи на заетост и дерегулация на пазара на труда, монография, 325, П., Университетско издателство на ПУ ”Паисий Хилендарски.
 27. Сотирова, М. (2007) Висше образование и пазар на труда: актуални проблеми и тенденции. Студия в Сборник “Икономическа политика и икономическо образование”, стр. 15-60, Пловдив, Университетско издателство Паисий Хилендарски.
 28. Сотирова, М. (2007)  Студентското кредитиране като инструмент за разширяване на частните инвестиции и осигуряване на равен достъп до висше образование. Статия в Сборник “Икономическа политика и икономическо образование”, стр. 61-64, Пловдив, Университетско издателство Паисий Хилендарски.
 29. Сотирова, М. (2007), Икономика на труда, учебник, второ преработено и допълнено издание, П., Университетско издателство Паисий Хилендарски. стр. 346.