Пламен Чипев

  1. Лична информация – име, имейл, телефон, кабинет, приемно време

Пламен Д. Чипев, tchipev@uni-plovdiv.bgq 032 261 368, к. 126, понн. 12.30-13.30

  1. Преподавателска дейност – какви учебни дисциплини води със студентите);

Икономически теории; Основни модели на политическата икономия; Съвременни икономически теории; Корпоративно  управление и иновации.

  1. Научни интереси – описание на областта и темите за изследване

Корпоративно управление; Приватизация; Шндустриална организация; Теория на фирмата.

  1. Научни трудове и участия в научно-изследователски проекти

Институционален анализ на алтернативата фирма-пазар в икономическата теория. (The alternative firm-market in the Economic Theory. An attempt for Institutional View)

  1. Чипев, П. Д., 2018. Дилемата фирма – пазар в концепцията на Роналд Коуз. В: „Икономика и икономическа теория: проблеми и взаимодействия”. Сборник доклади от Юбилейна научна конференция. (приет за печат)
  2. Tchipev, P. D., Neoclassical Economics: Points of Sacralization? В: “Икономически и управленски политики и предизвикателства към ИНДУСТРИЯ 4.0: технологии или идеология”. Сборник доклади от съвместна международна конференция «Годшен форум на българската икономическа мисъл» (приет за печат).
  3. Чипев, П., 2016. Фирмата в теорията на транзакционните разходи. Национална научна конференция по политическа икономия. Сборник доклади. Русе: Изд. център към РУ „Ангел Кънчв“. Стр. 106-115. ISBN 978-954-712-706-7

 

https://www.researchgate.net/profile/Plamen_Tchipev